Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Transport

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Absolwent kierunku Transport (studia inżynierskie) jest specjalistą łączącym kompetencje techniczne z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Kluczową umiejętnością absolwentów tego kierunku jest zdolność rozumienia i kojarzenia problemów technicznych i organizacyjnych z otoczeniem gospodarczym. Dzięki temu specjalista transportu podejmuje racjonalne decyzje w oparciu o zrozumiałą dla niego wiedzę, nie tylko z zakresu teorii, ale również z uwzględnieniem złożonych aspektów technicznych. W swojej pracy wykorzystuje szeroki warsztat pracy inżyniera, w tym również modele i metody optymalizacyjne, symulacyjne i statystyczne.


Absolwent studiów I stopnia na kierunku transport wykazuje się - zdobytą w realnym środowisku pracy - wiedzą z zakresu transportu i pokrewnych dyscyplin technicznych, powiązany jest również w podstawowym zakresie z wiedzą i umiejętnościami związanymi z zarządzaniem.\

Dodatkowe informacje

Transport - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwenci są przygotowani do: rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Polityka Prywatności