Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Geodezja i kartografia

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2018-06-07
inne oceny
Strona www uczelni: www.kpsw.edu.pl/

Absolwent kierunku geodezja i kartografia lubi przedmioty ścisłe, a nie lubi… pracy za biurkiem. Jest specjalistą w dziedzinie, która zajmuje się wyznaczaniem położenia obiektów i przedstawianiem ich na mapach. Posiada umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji o sposobach rozwiązywania zagadnień praktycznych, z którymi spotyka się w swoim życiu zawodowym. Jest rzetelnie wyedukowanym, władającym językiem obcym fachowcem. Absolwent tego kierunku jest specjalistą poszukiwanym na rynku pracy. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają mu na wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz budownictwa, inżynierii środowiska i gospodarki przestrzennej. Jest dobrze przygotowany do zdobycia kwalifikacji w zakresie wyceny i obrotu nieruchomościami. Takie studia podyplomowe, które umożliwiają zdobycie kwalifikacji rzeczoznawcy, inżynier może kontynuować w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Absolwent kierunku geodezja i kartografia znajdzie pracę wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska.

Umiejętności i kompetencje absolwenta:
Absolwent kierunku „geodezja i kartografia” ma solidną podstawę teoretyczną z przedmiotów podstawowych, takich jak informatyka, matematyka czy fizyka. Inżynier geodeta posiada umiejętności geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych i przemysłowych, wie również wiele na temat gospodarki nieruchomościami oraz zna nowoczesne technologie pomiarowe i obliczenia związane z pracami geodezyjnymi. Potrafi wykonywać pomiary sytuacyjno-wysokościowe, dokonuje obsługi geodezyjnej inwestycji przemysłowych, komunalnych i tras, a także tworzy mapy. Potrafi swobodnie operować technikami współczesnej elektroniki, by pozyskiwać, gromadzić i przetwarzać informacje o zjawiskach i obiektach w otaczającym nas środowisku geograficznym. Wykonuje opracowania geodezyjno-kartograficzne, takie jak mapy i pliki informacji geoprzestrzennych, stanowiące niezbędny materiał w planowaniu przestrzennym, inwestycjach budowlanych i gospodarce nieruchomościami.

Przykładowe miejsca pracy:
Urzędy wojewódzkie, miejskie, urzędy gminy, starostwa powiatowe, firmy geodezyjne i kartograficzne, własna działalność gospodarcza.

Przykłady zawodów

Prowadzi prace naukowe i aplikacyjne polegające na opracowywaniu fotogrametrycznym zdjęć naziemnych, lotniczych i satelitarnych.
Wykonuje prace mierniczo-geologiczne związane z budową i eksploatacją kopalń, ze szczególnym uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki złożami oraz rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych.
Wykonuje prace geodezyjne na potrzeby obsługi inwestycji inżynierskich oraz prowadzi monitorowanie przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynieryjnych.
Kieruje zespołami specjalistów i samodzielnie prowadzi prace związane z kompleksowym urządzaniem terenów rolnych i leśnych, scaleniem i wymianą gruntów oraz bonitacją gleb.
Prowadzi prace polegające na projektowaniu, wykonywaniu i opracowywaniu pomiarów geofizycznych i pomiarów osnów podstawowych.
Wykonuje prace topograficzne oraz opracowuje informatyczne bazy danych topograficznych i kartograficznych zobrazowań terenu.
Wykonuje prace związane z organizowaniem i nadzorowaniem gospodarki nieruchomościami, katastrem nieruchomości oraz powszechną taksacją nieruchomości.
Wykonuje prace związane z opracowaniem, redagowaniem i reprodukcją map

Dodatkowe informacje

Geodezja i kartografia - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Absolwent wykazuje znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.
Geodezja
Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.
Kartografia
Kartografia – dziedzina nauki o mapach (w tym o atlasach, globusach, modelach plastycznych – mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201470
rok 201568
rok 201643
rok 201736
Liczba absolwentów
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201437,1%
absolwenci z roku 201541,2%
absolwenci z roku 201625,5%
absolwenci z roku 201722,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201430,0%15,7%
absolwenci z roku 201538,2%23,5%
absolwenci z roku 201625,6%16,3%
absolwenci z roku 201722,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku22,2%15,0%6,2%1,9%
w II roku11,5%5,5%3,3%
w III roku10,5%4,8%
w IV roku6,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku1,601,130,680,22
w II roku0,950,580,51
w III roku1,090,44
w IV roku1,01
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20146,059,65
absolwenci z roku 20152,075,01
absolwenci z roku 20162,163,59
absolwenci z roku 20170,620,47
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201480,0%57,1%10,0%
abs. z roku 201592,6%76,5%2,9%
abs. z roku 201683,7%76,8%4,6%
abs. z roku 201788,9%83,3%5,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca62,2%72,1%77,3%81,8%
umowa o pracę40,1%55,7%63,2%78,0%
samo­zatrudnienie7,9%2,3%1,5%4,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 806 zł1 858 zł2 246 zł2 901 zł
w II roku2 098 zł2 226 zł2 627 zł
w III roku2 296 zł2 589 zł
w IV roku2 777 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 039 zł2 035 zł2 290 zł2 995 zł
w II roku2 249 zł2 277 zł2 485 zł
w III roku2 661 zł2 703 zł
w IV roku2 884 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geodezja i kartografia - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,540,530,610,75
w II roku0,610,620,67
w III roku0,640,67
w IV roku0,73
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
KPSW, Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Studia w kujawsko-pomorskim

Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
Polityka Prywatności