Warszawa, Polska

Inżynieria bezpieczeństwa

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2019-06-14
inne oceny
Absolwenci będą specjalistami ukierunkowanymi na potrzeby organów terenowej administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony ludności przed skutkami zagrożeń. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa cywilnego, obejmującego planowanie cywilne, przygotowanie organizacyjne do zwalczania zagrożeń, przeciwdziałanie występowania oraz likwidowanie skutków zdarzeń, będzie przygotowany do:
  • realizacji zarządzania kryzysowego;
  • opiniowania aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących ochrony ludności;
  • opracowywania raportów o prognozowaniu zagrożeń i opracowywania metod zapobiegania, przeciwdziałania i przygotowywania się na występowanie zdarzeń niekorzystnych lub klęski żywiołowej;
  • współtworzenia programów w zakresie planowania cywilnego i planu reagowania kryzysowego na poszczególnych szczeblach administracji.

Pełny cykl kształcenia obejmuje 3,5-letnie studia inżynierskie (siedem semestrów) w systemie dziennym oraz czterotygodniową praktykę zawodową po szóstym semestrze. Praktykę zawodową studenci odbywać będą w terenowych strukturach administracji rządowej i samorządowej. Ma ona na celu empiryczne potwierdzenie określonych cech i umiejętności nabytych w trakcie studiów w warunkach pracy zawodowej. W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zdania dwunastu egzaminów: sześć z przedmiotów ogólnoinżynierskich i podstawowych oraz sześć specjalistycznych. W ramach bloków przedmiotów specjalistycznych prowadzone będą seminaria podsumowujące wiedzę zawartą w poszczególnych przedmiotach bloku. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz z pracy dyplomowej (inżynierskiej).

Dodatkowe informacje

Inżynieria bezpieczeństwa - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami.
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria bezpieczeństwa – dyscyplina nauk technicznych, obejmująca swoim zakresem przedsięwzięcia inżynierskie ukierunkowane na rozwiązywanie problemów związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom dla ogółu ludzkości, środowiska naturalnego oraz dóbr cywilizacyjnych, wynikających z działalności ludzkiej (katastrofy antropogeniczne) oraz zjawisk naturalnych (klęski żywiołowe).

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - SGSP, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014340
rok 2015318
rok 2016232
rok 2017269
Liczba absolwentów
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - SGSP, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201472,6%
absolwenci z roku 201566,8%
absolwenci z roku 201675,1%
absolwenci z roku 201759,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - SGSP, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201471,8%56,8%
absolwenci z roku 201568,1%51,5%
absolwenci z roku 201674,9%53,7%
absolwenci z roku 201761,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - SGSP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku7,7%9,4%2,4%2,4%
w II roku3,6%6,2%0,2%
w III roku3,2%4,0%
w IV roku2,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - SGSP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,670,880,280,28
w II roku0,400,520,04
w III roku0,350,41
w IV roku0,40
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - SGSP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20145,617,75
absolwenci z roku 20154,957,24
absolwenci z roku 20163,164,26
absolwenci z roku 20171,671,90
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - SGSP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201479,8%72,5%4,6%
abs. z roku 201584,7%72,4%5,8%
abs. z roku 201686,2%78,7%4,8%
abs. z roku 201789,4%85,2%9,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - SGSP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca68,3%70,0%74,5%79,4%
umowa o pracę61,7%62,0%69,4%75,6%
samo­zatrudnienie3,3%3,7%2,8%6,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - SGSP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 688 zł2 717 zł3 149 zł3 663 zł
w II roku3 187 zł3 192 zł3 800 zł
w III roku3 713 zł3 799 zł
w IV roku4 428 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - SGSP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 840 zł2 935 zł3 262 zł3 645 zł
w II roku3 199 zł3 231 zł3 686 zł
w III roku3 709 zł3 894 zł
w IV roku4 349 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - SGSP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,770,740,810,89
w II roku0,870,830,92
w III roku0,970,91
w IV roku1,09
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
SGSP, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności