Lublin, Polska

Architektura krajobrazu

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2013-09-05
inne oceny
Strona www uczelni: www.kul.pl/
Kierunek Architektura Krajobrazu łączy w sobie wiedzę przyrodniczą, techniczną i humanistyczną. Specyfiką KUL-owskiej Architektury Krajobrazu jest specjalizacja w kształtowaniu krajobrazu kulturowego. Bardzo ważnym aspektem w kształceniu jest pełne zaplecze techniczne z zakresu urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu. Proces kształcenia jest tak zorganizowany, aby zapewnić studentom wszechstronną wiedzę nie tylko o profilu architektonicznym, ale też o profilu przyrodniczym związanym z szeroko rozumianym projektowaniem, urządzaniem i pielęgnowaniem ogrodów przydomowych oraz terenów zieleni.

       Zajęcia na kierunku odbywają się głównie w budynku przy ul. Konstantynów 1H tzw. "Poczekajka", gdzie do dyspozycji studentów znajdują się pracownie: sztuk plastycznych, projektowania krajobrazu, urządzania krajobrazu (wyposażona w profesjonalny sprzęt wykorzystywany w urządzaniu i kształtowaniu terenów zieleni), szaty roślinnej, mikroskopowa oraz komputerowa, gdzie studenci uczą się korzystać z programów do projektowania takich jak AutoCad, SketchUp, Corel Draw, aplikacje GIS itp.

 

       Studia I stopnia (inżynierskie – 7 semestrów) obejmują następujące zagadnienia: rysunek odręczny i malarstwo, projektowanie obiektów architektury krajobrazu wsparte przez rysunek techniczny i geometrię wykreślną, historia sztuki i historia ogrodów, fizjografia i gleboznawstwo, konserwacja i rewaloryzacja ogrodów, szata roślinna (dendrologia, ozdobne rośliny zielne, fitosocjologia), zwierzęta w krajobrazie, budownictwo i materiałoznawstwo, budowa i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, zastosowanie programów komputerowych w projektowaniu i urządzaniu krajobrazu, podstawy prawne i ekonomiczne dotyczące szeroko pojętego kształtowania krajobrazu.

Przykłady zawodów

Opracowuje programy i projekty ochrony i kształtowania krajobrazu oraz projekty budowy i modernizacji obiektów architektury krajobrazu, w celu zachowania i rozwijania projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w dziedzinie architektury krajobrazu wyników prac z innych dziedzin.

Dodatkowe informacje

Architektura
Architektura (łac. architectura, od architector – buduję) – ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, trwale związanych z określonym punktem powierzchni Ziemi służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych jak i społecznych.
Architektura krajobrazu
Architektura krajobrazu jest dyscypliną związaną z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu. Są to uwarunkowania naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca roślinność, gleba, klimat, a także kultura regionu i miejscowe tradycje czy też potrzeby społeczne.
Architektura
Lekarz może pogrzebać swoje błędy, architekt może jedynie doradzić klientowi by zasadził winorośl.
The physician can bury his mistakes, but the architect can only advise his clients to plant vines. (ang.)
Architektura
Wyobraź sobie: siedzisz w pracowni, rysujesz coś, a po pewnym czasie nabiera to formy w przestrzeni. Coś, co było marzeniem w mojej głowie, potem płaskim rysunkiem, jest w trzech wymiarach i można tam mieszkać.
Autor: Sebastian Karpiel-Bułecka
Architektura
Architektura jest muzyką w przestrzeni, niejako muzyką zastygłą.
Autor: Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Architektura krajobrazu - KUL, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201518
rok 201627
rok 201713
Liczba absolwentów
KUL, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Architektura krajobrazu - KUL, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201594,4%
absolwenci z roku 201696,3%
absolwenci z roku 201784,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
KUL, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Architektura krajobrazu - KUL, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201594,4%72,2%
absolwenci z roku 201696,3%92,6%
absolwenci z roku 201784,6%76,9%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
KUL, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - KUL, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,0%0,0%0,0%
w II roku9,3%12,0%
w III roku10,6%
w IV roku

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - KUL, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,000,000,00
w II roku0,941,55
w III roku1,23
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Architektura krajobrazu - KUL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201520,1922,00
absolwenci z roku 201617,3323,20
absolwenci z roku 201715,6211,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
KUL, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
KUL, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - KUL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201511,1%11,1%0,0%
abs. z roku 201614,8%3,7%0,0%
abs. z roku 201715,4%15,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
KUL, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
KUL, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Architektura krajobrazu - KUL, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca2,8%3,7%5,8%
umowa o pracę2,8%0,3%5,8%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
KUL, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
KUL, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - KUL, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku230 zł
w II roku1 548 zł1 105 zł
w III roku2 200 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
KUL, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - KUL, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku
w II roku2 053 zł1 587 zł
w III roku2 247 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - KUL, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,06
w II roku0,390,26
w III roku0,55
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
KUL, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności