Głogów, Polska

Metalurgia

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2019-04-25
inne oceny

Przykłady zawodów

Projektuje oraz opracowuje technologie wytwarzania surówki żelaza, żelazostopów, stali oraz metali nieżelaznych i szlachetnych, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć i dostępnych urządzeń metalurgicznych, jak również nadzoruje lub kieruje przebiegiem procesów metalurgicznych.

Dodatkowe informacje

Metalurgia - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii. Absolwenci są przygotowani do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach metalurgicznych i przetwórstwa metali oraz przemysłach pokrewnych; jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna.
Metalurgia
Metalurgia – nauka o metalach obejmująca, między innymi, obróbkę plastyczną, odlewnictwo, metaloznawstwo i metalurgię ekstrakcyjną. Przedmiotem badań metalurgii jest obróbka rud metali aż do produktu końcowego (kabel miedziany, drzwi samochodowe, kształtownik aluminiowy). W języku potocznym utożsamiana jest często z hutnictwem, przy czym to ostatnie zajmuje się wyłącznie metalurgią ekstrakcyjną. Obecnie procesy ekstrakcji metali stanowią niewielki odsetek przedmiotów badań metalurgii, która skupia się głównie na przetwórstwie metali, czyli wytwarzaniu przedmiotów użytkowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Metalurgia - PWSZ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201516
rok 201721
rok 201823
rok 201917
rok 202010
Liczba absolwentów
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Metalurgia - PWSZ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201518,8%
absolwenci z roku 201723,8%
absolwenci z roku 201834,8%
absolwenci z roku 201941,2%
absolwenci z roku 202010,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Metalurgia - PWSZ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201518,8%12,5%
absolwenci z roku 201723,8%14,3%
absolwenci z roku 201834,8%21,7%
absolwenci z roku 201935,3%23,5%
absolwenci z roku 202010,0%10,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metalurgia - PWSZ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
w I roku6,2%9,1%9,4%1,0%0,0%
w II roku6,2%7,9%5,8%0,0%2,5%
w III roku6,2%6,0%3,6%0,0%
w IV roku2,6%6,3%2,2%
w V roku0,0%4,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metalurgia - PWSZ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
w I roku0,511,051,070,130,00
w II roku0,580,870,840,000,54
w III roku0,650,790,550,00
w IV roku0,290,810,28
w V roku0,000,62
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Metalurgia - PWSZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20152,564,19
absolwenci z roku 20174,334,50
absolwenci z roku 20183,234,18
absolwenci z roku 20190,000,50
absolwenci z roku 20200,000,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metalurgia - PWSZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201593,8%87,5%12,5%
abs. z roku 201795,2%85,7%9,5%
abs. z roku 201887,0%82,6%4,3%
abs. z roku 201988,2%82,4%5,9%
abs. z roku 202090,0%90,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Metalurgia - PWSZ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
jakakolwiek praca93,8%86,5%77,2%87,7%90,0%
umowa o pracę87,5%77,8%71,4%79,4%90,0%
samo­zatrudnienie12,5%4,0%4,3%4,9%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metalurgia - PWSZ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku5 045 zł4 212 zł4 607 zł5 751 zł7 016 zł
w II roku5 845 zł5 088 zł5 614 zł6 608 zł7 929 zł
w III roku6 628 zł6 043 zł6 241 zł7 947 zł
w IV roku6 355 zł6 491 zł7 373 zł
w V roku6 705 zł7 440 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metalurgia - PWSZ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku5 394 zł4 645 zł4 984 zł6 228 zł7 016 zł
w II roku5 826 zł5 306 zł5 627 zł6 608 zł7 929 zł
w III roku6 622 zł6 294 zł6 300 zł7 947 zł
w IV roku6 794 zł6 481 zł7 368 zł
w V roku7 012 zł7 354 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metalurgia - PWSZ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
w I roku1,401,011,021,151,39
w II roku1,561,151,171,231,44
w III roku1,681,271,191,36
w IV roku1,511,261,28
w V roku1,501,32
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PWSZ, Metalurgia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności