województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Zielona Góra, Polska

Elektrotechnika

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2010-02-11
inne oceny
Strona www uczelni: www.uz.zgora.pl
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku elektrotechnika otrzymuje tytuł inżyniera i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej zarówno w zakładach przemysłowych zajmujących się wytwarzaniem, przesyłem i użytkowaniem energii elektrycznej, jak i innych. Jest również przygotowany do pracy w zakładach produkcyjnych lub montażowych, jednostkach projektowych i konstrukcyjnych oraz innych jednostkach związanych z budową i eksploatacją elektrowni, sieci przesyłowych, instalacji i stacji elektroenergetycznych, aparatury i systemów pomiarowo-sterujących. Specjalności Cyfrowych Systemów Pomiarowych oraz Elektroenergetyki i Energoelektroniki opracowano z myślą o przygotowaniu:
  1. do pracy w przemyśle różnych branż i ośrodkach badawczych w zakresie: użytkowania aparatury pomiarowej, systemów pomiarowych, systemów pomiarowo-sterujących lub systemów diagnostycznych, w biurach konstrukcyjnych i projektowych, w których występuje konieczność projektowania lub oprogramowania elektronicznej aparatury pomiarowej, rozproszonych systemów pomiarowo-sterujących wykorzystywanych do automatyzacji obiektów i procesów technologicznych. Student przygotowany jest do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności: tworzenia oprogramowania i uruchamiania urządzeń mikroprocesorowych; posługiwania się nowoczesną aparaturą pomiarową i wykorzystania podstawowych technik pomiarowych; posługiwania się nowoczesnymi narzędziami programowymi do komputerowego wspomagania projektowania (CAD); konfigurowania i eksploatacji sieci sensorowych; użytkowania i oprogramowania laboratoryjnych i przemysłowych komputerowych systemów pomiarowych; może pracować w energetyce zawodowej oraz jako energetyk przy eksploatacji urządzeń elektrycznych, jako konstruktor urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych; zna topologie i metody sterowania przekształtników energoelektronicznych oraz urządzeń poprawiających jakość zasilania; zna metody projektowania i eksploatację układów napędowych; zna zasady programowania mikroprocesorów i procesorów sygnałowych oraz metody cyfrowego przetwarzania sygnałów; zna warunki bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej oraz posiada wiedzę ekonomiczną dotyczącą racjonalnej gospodarki energią elektryczną.
  2. do projektowania układów elektrycznych i energoelektronicznych oraz rozwiązywania problemów naukowo-technicznych (sterowania procesami wytwarzania, przesyłu i zasilania energią elektryczną; automatyki gwarantującej niezawodność dostaw i jakość parametrów energii elektrycznej; projektowania i eksploatacji układów elektronicznych i energoelektronicznych; kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych; zastosowania programów typu CAD do badań symulacyjnych i projektowania systemów i urządzeń elektrycznych; cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz programowania mikroprocesorów i procesorów sygnałowych; programowania sterowników PLC; pracy z programami zarządzania, nadzoru i rejestracji danych w systemach automatyki przemysłowej).
Po ukończeniu studiów absolwent:
• może pracować w energetyce zawodowej oraz jako energetyk przy eksploatacji urządzeń elektrycznych, jako konstruktor urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych;
• zna topologie i metody sterowania przekształtników energoelektronicznych oraz urządzeń poprawiających jakość zasilania;
• zna metody projektowania i eksploatację układów napędowych;
• zna zasady programowania mikroprocesorów i procesorów sygnałowych oraz metody cyfrowego przetwarzania sygnałów;
• zna warunki bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej oraz posiada wiedzę ekonomiczną dotyczącą racjonalnej gospodarki energią elektryczną.

Dodatkowe informacje

Elektrotechnika - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.
Elektrotechnika
Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektrotechnika - UZ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201412
rok 201523
rok 201721
Liczba absolwentów
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Elektrotechnika - UZ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201483,3%
absolwenci z roku 201539,2%
absolwenci z roku 201761,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Elektrotechnika - UZ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201483,3%75,0%
absolwenci z roku 201534,8%21,8%
absolwenci z roku 201761,9%14,3%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - UZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
w I roku0,0%10,1%0,0%
w II roku0,0%1,4%
w III roku0,0%2,5%
w IV roku0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - UZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
w I roku0,001,200,00
w II roku0,000,23
w III roku0,000,40
w IV roku0,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Elektrotechnika - UZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20140,000,00
absolwenci z roku 20152,393,00
absolwenci z roku 20171,901,90
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - UZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201483,3%83,3%8,3%
abs. z roku 201591,3%91,3%8,7%
abs. z roku 201785,7%85,7%4,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Elektrotechnika - UZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
jakakolwiek praca83,3%77,5%75,4%
umowa o pracę76,4%73,2%75,0%
samo­zatrudnienie6,9%6,5%3,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - UZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
w I roku4 692 zł4 198 zł5 171 zł
w II roku4 946 zł5 015 zł
w III roku5 486 zł6 083 zł
w IV roku6 011 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - UZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
w I roku4 692 zł4 193 zł5 170 zł
w II roku4 946 zł5 052 zł
w III roku5 440 zł6 080 zł
w IV roku6 011 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - UZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
w I roku1,301,011,18
w II roku1,321,17
w III roku1,381,34
w IV roku1,43
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UZ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności