Poznań, Polska

Ekoenergetyka

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: puls.edu.pl

Przykłady zawodów

Projektuje oraz nadzoruje wykonawstwo i eksploatację urządzeń, instalacji sieci i systemów energetycznych, z uwzględnieniem systemów automatyki zabezpieczeniowej i regulacyjnej oraz komputerowych systemów sterowania i telekomunikacji w energetyce; odpowiada za prawidłowe działanie infrastruktury sieci i systemów energetycznych; stosuje techniki komputerowe w projektowaniu, monitorowaniu i analizach stanów pracy oraz w sterowaniu pracą sieci i systemów energetycznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ekoenergetyka - UPP, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201569
rok 201684
rok 201790
rok 201855
rok 201929
Liczba absolwentów
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ekoenergetyka - UPP, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201578,2%
absolwenci z roku 201672,6%
absolwenci z roku 201774,5%
absolwenci z roku 201890,9%
absolwenci z roku 201965,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Ekoenergetyka - UPP, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201576,8%65,2%
absolwenci z roku 201665,5%46,4%
absolwenci z roku 201771,1%42,2%
absolwenci z roku 201890,9%63,6%
absolwenci z roku 201969,0%10,3%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekoenergetyka - UPP, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,6%2,4%2,0%0,6%5,5%
w II roku3,5%2,3%2,2%0,9%
w III roku1,5%2,6%2,8%
w IV roku2,5%1,3%
w V roku0,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekoenergetyka - UPP, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,270,340,280,161,93
w II roku0,540,400,510,20
w III roku0,200,780,70
w IV roku0,400,32
w V roku0,29
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ekoenergetyka - UPP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201512,0713,58
absolwenci z roku 20169,6713,10
absolwenci z roku 20174,1710,68
absolwenci z roku 20189,6213,06
absolwenci z roku 20196,528,12
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekoenergetyka - UPP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201543,5%42,0%2,9%
abs. z roku 201654,8%47,6%2,3%
abs. z roku 201777,8%47,7%4,4%
abs. z roku 201858,2%41,8%3,6%
abs. z roku 201969,0%44,8%3,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ekoenergetyka - UPP, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca34,9%37,8%42,5%35,9%42,8%
umowa o pracę31,3%31,2%29,6%26,7%26,4%
samo­zatrudnienie2,2%1,4%3,7%3,6%0,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekoenergetyka - UPP, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 904 zł2 088 zł1 676 zł1 581 zł1 978 zł
w II roku2 262 zł2 531 zł2 752 zł2 928 zł
w III roku2 926 zł3 555 zł3 795 zł
w IV roku3 690 zł4 454 zł
w V roku4 614 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekoenergetyka - UPP, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 848 zł2 320 zł1 979 zł2 038 zł2 437 zł
w II roku2 359 zł2 893 zł2 914 zł3 201 zł
w III roku2 977 zł3 820 zł3 941 zł
w IV roku3 782 zł4 532 zł
w V roku4 746 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekoenergetyka - UPP, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,520,540,410,360,43
w II roku0,580,620,630,62
w III roku0,710,800,81
w IV roku0,830,95
w V roku0,99
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UPP, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności