Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Behawiorystyka zwierząt

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Problematyka behawioralna obejmuje przedmioty związane z biologicznymi mechanizmami zachowań, metodami oceny zachowania zwierząt, etologia stosowana dla omawianych grup i gatunków zwierząt, ekologia behawioralna, psychologia zwierząt,proces uczenia i trening zwierząt, modyfikacja zachowań, anomalie behawioralne zwierząt, neuroetologia, interacje człowiek – zwierzę, podstawy terapii z udziałem zwierząt, metodologia nauk behawioralnych, zasady postępowania ze zwierzętami i symptomatologia.

Ocena programowa PKA

Data: 2017-10-12
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „behawiorystyka zwierząt” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Ocenę „wyróżniająco” otrzymały kryteria: kadra prowadząca proces kształcenia oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, natomiast pozostałe kryteria, tj.: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni; program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia; skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia; umiędzynarodowienie procesu kształcenia; infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia; opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia, uzyskały ocenę „w pełni”. Poziom prowadzonego kształcenia spełnia zatem kryteria jakościowe w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Polityka Prywatności