Lublin, Polska

Behawiorystyka zwierząt

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2017-10-12
inne oceny
Problematyka behawioralna obejmuje przedmioty związane z biologicznymi mechanizmami zachowań, metodami oceny zachowania zwierząt, etologia stosowana dla omawianych grup i gatunków zwierząt, ekologia behawioralna, psychologia zwierząt,proces uczenia i trening zwierząt, modyfikacja zachowań, anomalie behawioralne zwierząt, neuroetologia, interacje człowiek – zwierzę, podstawy terapii z udziałem zwierząt, metodologia nauk behawioralnych, zasady postępowania ze zwierzętami i symptomatologia.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt - UP w Lublinie, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201785
rok 201897
rok 201998
Liczba absolwentów
UP w Lublinie, Behawiorystyka zwierząt (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt - UP w Lublinie, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201768,2%
absolwenci z roku 201874,3%
absolwenci z roku 201966,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UP w Lublinie, Behawiorystyka zwierząt (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt - UP w Lublinie, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201765,9%43,5%
absolwenci z roku 201871,2%43,3%
absolwenci z roku 201962,2%44,9%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UP w Lublinie, Behawiorystyka zwierząt (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt - UP w Lublinie, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku7,8%2,9%8,0%
w II roku7,0%4,8%
w III roku10,7%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Behawiorystyka zwierząt (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt - UP w Lublinie, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,020,491,53
w II roku1,231,07
w III roku2,46
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Behawiorystyka zwierząt (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt - UP w Lublinie, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201711,3213,32
absolwenci z roku 201813,6114,73
absolwenci z roku 20199,299,83
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UP w Lublinie, Behawiorystyka zwierząt (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UP w Lublinie, Behawiorystyka zwierząt (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt - UP w Lublinie, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201748,3%38,8%10,6%
abs. z roku 201835,1%26,8%1,0%
abs. z roku 201936,7%27,5%3,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Behawiorystyka zwierząt (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Behawiorystyka zwierząt (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UP w Lublinie, Behawiorystyka zwierząt (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt - UP w Lublinie, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca38,2%26,4%26,1%
umowa o pracę28,0%20,9%18,4%
samo­zatrudnienie7,4%0,1%2,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Behawiorystyka zwierząt (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UP w Lublinie, Behawiorystyka zwierząt (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UP w Lublinie, Behawiorystyka zwierząt (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt - UP w Lublinie, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 958 zł1 818 zł1 754 zł
w II roku2 342 zł2 040 zł
w III roku2 865 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Behawiorystyka zwierząt (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt - UP w Lublinie, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 216 zł2 160 zł2 069 zł
w II roku2 585 zł2 270 zł
w III roku3 031 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Behawiorystyka zwierząt (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt - UP w Lublinie, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,440,410,36
w II roku0,490,42
w III roku0,58
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Behawiorystyka zwierząt (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności