Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Architektura krajobrazu

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ze względu na charakter uczelni oraz jej zaplecze naukowo-badawcze, kompleksowe i staranne przyrodnicze wykształcenie absolwentów tego kierunku studiów ułatwia im podejmowanie rozwiązań proekologicznych, nakierowanych na szczególną dbałość o właściwy dobór gatunków i aranżacje roślinne dostosowane do istniejących warunków siedliskowych i klimatycznych, zachowanie środowiska przyrodniczego i zrównoważony rozwój.

Ocena programowa PKA

Data: 2012-01-26
Ocena: pozytywna
Analiza skali i efektów działań naprawczych podjętych na kierunku „architektura krajobrazu” przez Uczelnię, obejmujących lata akademickie 2009/ 2010 – 2010/ 2011 pozwala na stwierdzenie, działania te mają charakter komplementarny i ciągły, a pełne ich wdrożenie pozwoliło na usunięcie uprzednio wskazanych nieprawidłowości.

Prezydium PKA zwraca jednakże uwagę na konieczność dalszego doskonalenia programu studiów pierwszego stopnia w zakresie: uzupełnienia i korekty treści niektórych przedmiotów (Zasady projektowania krajobrazu; Projektowanie obiektów architektury krajobrazu; Budownictwo, materiałoznawstwo i instalacje budowlane; Szata roślinn. Fitosocjologia), poprawienia koordynacji treściowej między przedmiotami oraz wyraźniejszego sprecyzowania celów i efektów kształcenia specjalnościowego.
Architektura
Architektura (łac. architectura, od architector – buduję) – ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, trwale związanych z określonym punktem powierzchni Ziemi służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych jak i społecznych.
Architektura krajobrazu
Architektura krajobrazu jest dyscypliną związaną z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu. Są to uwarunkowania naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca roślinność, gleba, klimat, a także kultura regionu i miejscowe tradycje czy też potrzeby społeczne.
Architektura
Sam Bóg był w okresie gotyku przedstawiany w sztuce i w literaturze z cyrklem w dłoni, jako Stwórca, który stwarza wszechświat według praw geometrii. Architektura staje się nauką – w sensie nadawanym temu słowu przez Augustyna – dopiero dzięki stosowaniu tych właśni praw. Podporządkowując się geometrii, średniowieczny architekt sądził, że naśladuje dzieło swego boskiego Mistrza.
Autor: Otto von Simson, Katedra gotycka – jej narodziny i znaczenie, wyd. 1956, tłum. Anna Palińska
Architektura
Architektura kształtuje wspólnotę i zmienia obcych w sąsiadów, park daje ludziom poczucie bezpieczeństwa, a funkcjonalna szkoła sprawia, że ludzie angażują się.
Autor: Marc Lawrence, film Dwa tygodnie na miłość
Architektura
Lekarz może pogrzebać swoje błędy, architekt może jedynie doradzić klientowi by zasadził winorośl.
The physician can bury his mistakes, but the architect can only advise his clients to plant vines. (ang.)
Polityka Prywatności