Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Architektura krajobrazu

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ze względu na charakter uczelni oraz jej zaplecze naukowo-badawcze, kompleksowe i staranne przyrodnicze wykształcenie absolwentów tego kierunku studiów ułatwia im podejmowanie rozwiązań proekologicznych, nakierowanych na szczególną dbałość o właściwy dobór gatunków i aranżacje roślinne dostosowane do istniejących warunków siedliskowych i klimatycznych, zachowanie środowiska przyrodniczego i zrównoważony rozwój.

Ocena programowa PKA

Data: 2012-01-26
Ocena: pozytywna
Analiza skali i efektów działań naprawczych podjętych na kierunku „architektura krajobrazu” przez Uczelnię, obejmujących lata akademickie 2009/ 2010 – 2010/ 2011 pozwala na stwierdzenie, działania te mają charakter komplementarny i ciągły, a pełne ich wdrożenie pozwoliło na usunięcie uprzednio wskazanych nieprawidłowości.

Prezydium PKA zwraca jednakże uwagę na konieczność dalszego doskonalenia programu studiów pierwszego stopnia w zakresie: uzupełnienia i korekty treści niektórych przedmiotów (Zasady projektowania krajobrazu; Projektowanie obiektów architektury krajobrazu; Budownictwo, materiałoznawstwo i instalacje budowlane; Szata roślinn. Fitosocjologia), poprawienia koordynacji treściowej między przedmiotami oraz wyraźniejszego sprecyzowania celów i efektów kształcenia specjalnościowego.
Architektura - pochodzi z łacińskiego słowa architectura, lub architector – buduję.