Kraków, Polska

Elektronika

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena wyróżniająca, data: 2019-07-11
inne oceny
Absolwenci kierunku Elektronika są poszukiwanymi specjalistami na rynku IT, posiadającymi umiejętności projektowania, testowania oraz eksploatacji urządzeń elektronicznych. Dzięki zastosowaniu efektywnych metod praktycznego kształcenia, realizowanego w nowoczesnych laboratoriach, absolwenci są przygotowani do budowy systemów opartych o układy analogowe, procesory, cyfrowe układy programowalne, potrafią tworzyć warstwę sprzętu i oprogramowania urządzeń, projektować układy scalone, a także kierować realizacją projektów. Znajdują oni pracę w firmach zajmujących się projektowaniem, pomiarami, testowaniem i konfiguracją nowoczesnych systemów elektronicznych (przemysłowych, multimedialnych, medycznych, motoryzacyjnych, teleinformatycznych) spełniających bardzo rygorystyczne normy (kompatybilności elektromagnetycznej, pracy w środowiskach niebezpiecznych, bezpieczeństwa funkcjonalnego).

Przykłady zawodów

Projektuje rozwiązania techniczne i konstrukcyjne urządzeń i sprzętu elektronicznego, sprzętu informatycznego, podzespołów mikrofalowych; nadzoruje montaż i odbiór jakościowy sprzętu; opracowuje i nadzoruje procesy technologiczne wytwarzania materiałów i elementów elektronicznych; projektuje schematy montażowe i procesy technologiczne wytwarzania układów scalonych; analizuje kwestie niezawodności produktów - szuka rozwiązań prowadzących do wyższej niezawodności podzespołów i urządzeń.

Dodatkowe informacje

Elektronika
Elektronika (z gr. elektron 'bursztyn, który można naelektryzować przez potarcie’ i -ikos 'na sposób; odnoszący się do’) – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych (i ich możliwościom sterowania przepływem elektronów). Podobnie możliwość pracy urządzeń jako przełączniki pozwala na przetwarzanie sygnałów cyfrowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektronika - AGH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201819
rok 201929
rok 202020
rok 202133
rok 202232
Liczba absolwentów
AGH, Elektronika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Elektronika - AGH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201894,7%
absolwenci z roku 201989,7%
absolwenci z roku 202085,0%
absolwenci z roku 202187,9%
absolwenci z roku 202281,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Elektronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Elektronika - AGH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201894,7%94,7%
absolwenci z roku 201986,2%58,6%
absolwenci z roku 202075,0%45,0%
absolwenci z roku 202184,8%60,6%
absolwenci z roku 202281,2%37,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AGH, Elektronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika - AGH, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%0,0%2,1%0,0%0,0%
w II roku3,5%0,0%1,2%0,5%
w III roku5,7%1,1%0,0%
w IV roku4,8%0,0%
w V roku0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Elektronika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika - AGH, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,000,560,000,00
w II roku0,430,000,320,15
w III roku0,860,240,00
w IV roku1,450,00
w V roku0,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Elektronika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Elektronika - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201814,3717,26
absolwenci z roku 20197,348,04
absolwenci z roku 20207,1513,05
absolwenci z roku 20217,3310,10
absolwenci z roku 202210,6210,08
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Elektronika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Elektronika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201842,1%42,1%5,3%
abs. z roku 201975,9%65,5%3,4%
abs. z roku 202070,0%50,0%0,0%
abs. z roku 202169,7%51,5%6,1%
abs. z roku 202243,8%40,6%6,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Elektronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Elektronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Elektronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Elektronika - AGH, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca23,2%61,8%37,9%43,7%39,8%
umowa o pracę20,6%51,1%30,8%36,1%37,0%
samo­zatrudnienie4,8%3,4%0,0%2,5%5,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Elektronika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Elektronika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Elektronika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 351 zł5 090 zł3 540 zł4 529 zł5 380 zł
w II roku5 776 zł6 326 zł6 349 zł8 457 zł
w III roku6 523 zł8 605 zł10 003 zł
w IV roku7 265 zł11 328 zł
w V roku10 902 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Elektronika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 487 zł5 306 zł4 415 zł6 083 zł5 975 zł
w II roku5 776 zł6 332 zł6 203 zł8 726 zł
w III roku6 599 zł9 516 zł10 049 zł
w IV roku7 718 zł12 086 zł
w V roku10 807 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Elektronika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika - AGH, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,781,010,640,750,86
w II roku1,221,181,121,30
w III roku1,281,411,56
w IV roku1,291,61
w V roku1,69
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Elektronika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kryteria przyjęć:

» AGH - kierunki wg matury

Kontakt:

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Rekrutacja:
tel. +48 12 617 36 84
(czynny przez cały rok w godz. 9.00-15.00)
Wirtualny Dzień Otwarty
Polityka Prywatności