województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

  • podstaw energetyki w szczególności energetyki odnawialnej,
  • podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej, metod numerycznych, obliczeń komputerowych i programowania,
  • podstaw mechaniki i konstrukcji maszyn, zasad doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych,
  • fizyki, chemii i matematyki, podstawowych zasad i zastosowania praw termodynamiki w połączeniu z odpowiednimi metodami pomiarowymi i opisu statystycznego złożonych zależności,
  • rozwiązywania problemów związanych z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną,
  • zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii wraz z systemami poligeneracji i generacji rozproszonej,
  • technologii energetycznych i kierunków rozwoju energetyki.

Przykłady zawodów

Projektuje oraz nadzoruje wykonawstwo i eksploatację urządzeń, instalacji sieci i systemów energetycznych, z uwzględnieniem systemów automatyki zabezpieczeniowej i regulacyjnej oraz komputerowych systemów sterowania i telekomunikacji w energetyce; odpowiada za prawidłowe działanie infrastruktury sieci i systemów energetycznych; stosuje techniki komputerowe w projektowaniu, monitorowaniu i analizach stanów pracy oraz w sterowaniu pracą sieci i systemów energetycznych.
Zajmuje się projektowaniem urządzeń i systemów energetyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, tj.: elektrociepłowni i elektrowni wodnych i wiatrowych, systemów geotermalnych, układów fotowoltaniki, biomasy, biopaliw itp.; odpowiada za monitorowanie i nadzorowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów oraz stosowania zasad poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.

Dodatkowe informacje

Energetyka
Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności