Koszalin, Polska

Inżynieria biomedyczna

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Inżynieria Biomedyczna stanowi nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy łączącą nauki techniczne, medyczne i biologiczne. Można ją obecnie zaliczyć do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Rosnące znaczenie kształcenia w zakresie Inżynierii Biomedycznej wynika z faktu, że specjaliści tej dyscypliny są potrzebni zarówno do rozwijania techniki jak i medycyny. Połączenie nauk technicznych z naukami biologicznymi i medycznymi, realizowane w obszarze Inżynierii Biomedycznej, wspomaga medycynę w jej technicznym oprzyrządowaniu. Umożliwia też inżynierom wykorzystanie w ich działalności wiedzy o procesach biologicznych. 

Absolwent kierunku Inżynieria Biomedyczna posiadać będzie ugruntowaną wiedzę z takich dziedzin jak:

 • Propedeutyki nauk medycznych
 • Biomechaniki inżynierskiej
 • Inżynierii biomateriałów
 • Informatyki biomedycznej
 • Elektroniki medycznej
 • Biomechatroniki

Absolwent posiądzie też umiejętność korzystania z nowoczesnej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej, tworzenia i zarządzania technologiami informatycznymi, doboru i eksploatacji urządzeń do obrazowania medycznego.

Absolwent kierunku Inżynieria Biomedyczna to inżynier przygotowany do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie:


 • obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych,
 •  integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej,
 • doboru i klasyfikacji bioprotez, materiałów implantacyjnych i instrumentarium medycznego.


Może pracować:


 • w szpitalach, klinikach, ambulatoriach i poradniach,
 •  w jednostkach badawczo-rozwojowych zajmujących się badaniami w obszarze inżynierii biomedycznej,
 • w przedsiębiorstwach produkujących aparaturę medyczną i sprzęt rehabilitacyjny.

Strona www uczelni: tu.koszalin.pl

Przykłady zawodów

Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Dodatkowe informacje

Inżynieria biomedyczna - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwenci przygotowani są do pracy w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomedyczna – nauka stanowiąca połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia, które obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, diagnostyka obrazowa, telemedycyna, przetwarzanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, analiza systemowa, modelowanie trójwymiarowe i optyka biomedyczna. Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, leków i wyrobów terapeutycznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201419
rok 201512
rok 201624
rok 201729
Liczba absolwentów
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201478,9%
absolwenci z roku 201591,7%
absolwenci z roku 201666,7%
absolwenci z roku 201751,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201473,7%47,4%
absolwenci z roku 201591,7%50,0%
absolwenci z roku 201662,5%37,5%
absolwenci z roku 201758,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku4,4%0,7%2,4%6,8%
w II roku7,9%0,0%2,4%
w III roku3,9%0,0%
w IV roku5,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,420,060,270,66
w II roku0,920,000,31
w III roku0,470,00
w IV roku0,50
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,0713,64
absolwenci z roku 201516,1712,67
absolwenci z roku 201610,129,94
absolwenci z roku 20172,853,12
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201463,2%42,1%5,3%
abs. z roku 201541,7%33,3%0,0%
abs. z roku 201641,7%37,5%0,0%
abs. z roku 201769,0%55,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca36,8%21,5%29,9%46,8%
umowa o pracę25,9%19,4%27,4%39,0%
samo­zatrudnienie5,3%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 859 zł2 006 zł1 876 zł2 264 zł
w II roku2 701 zł1 916 zł2 012 zł
w III roku2 784 zł2 475 zł
w IV roku3 797 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 160 zł2 199 zł1 950 zł2 461 zł
w II roku2 988 zł1 966 zł2 173 zł
w III roku3 255 zł2 605 zł
w IV roku4 150 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,530,590,500,56
w II roku0,740,530,51
w III roku0,730,63
w IV roku0,93
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
PK, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności