Koszalin, Polska

Mechatronika

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwenci mechatroniki mogą pracować:

w działach projektowych firm wytwarzających układy mechatroniczne (przemysł motoryzacyjny, elektromaszynowy, zbrojeniowy, narzędziowy, medyczny, energetyczny, lotniczy),

w jednostkach badawczo-rozwojowych i działach badawczych firm,

na stanowiskach nadzorczych systemów technologicznych i monitorowania procesów produkcyjnych,

w placówkach służby zdrowia w zakresie programowania i eksploatacji urządzeń diagnostyki medycznej i rehabilitacji

w działach konstruktorskich firm branży protetyki i urządzeń rehabilitacyjnych,

w firmach produkujących systemy odnawialnych źródeł energii,

w stacjach diagnostyki.

Absolwent mechatroniki jest przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji nowoczesnych maszyn i urządzeń:
  • robotów przemysłowych,
  • pojazdów,
  • urządzeń rehabilitacyjnych,
  • aparatury monitorowania i sterowania w przemyśle i gospodarce,
  • sprzętu AGD, np. kuchenka mikrofalowa.

Zdobyta w czasie studiów specjalistyczna, szeroka wiedza z zakresu mechaniki, informatyki i elektroniki pozwoli absolwentowi Mechatroniki swobodnie konkurować na rynku pracy z absolwentami innych kierunków.


MECHATRONIKA KIERUNKIEM ZAMAWIANYM

W latach
01.07.2009 - 30.09.2012 kierunek budownictwo jest kierunkiem zamawianym. Rekrutacja na ten kierunek zamawiany obowiązuje podczas naboru w latach 2009/2010.
Strona www uczelni: tu.koszalin.pl

Przykłady zawodów

Zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją produktów mechatronicznych oraz sporządzaniem analiz produktów mechatronicznych w ich otoczeniu, np.: elektrycznych układów napędowych oraz układów sterowania maszyn i urządzeń mechatronicznych, wykorzystując do tego sieci komputerowe i aplikacje sieciowe; stosuje komputerowe wspomaganie w mechatronice i korzysta z komputerowego wspomagania do rozwiązywania zadań technicznych; posługuje się cyfrowymi metodami pomiaru, odpowiada za prawidłową ocenę poprawności pomiarów oraz prawidłowe ich prowadzenie; opracowuje systemy pomiarowe i ocenia jakość przyrządów pomiarowych; uczestniczy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.
Sprawuje funkcje kierownika statkowej służby elektrycznej w celu utrzymania w gotowości eksploatacyjnej statkowych urządzeń elektrycznych przez ich konserwację, naprawy i nadzór nad obsługą zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi i krajowymi oraz instrukcjami armatora.

Dodatkowe informacje

Mechatronika - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy między innymi w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym; przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.
Mechatronika
Mechatronika – dziedzina nauki, technika interdyscyplinarna, której istotą jest dodawanie rozwiązań elektronicznych do mechanizmów w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Mechatronika - PK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201415
rok 201514
rok 201617
rok 201715
Liczba absolwentów
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Mechatronika - PK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201473,3%
absolwenci z roku 201564,3%
absolwenci z roku 201664,7%
absolwenci z roku 201766,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Mechatronika - PK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201460,0%46,7%
absolwenci z roku 201521,4%14,3%
absolwenci z roku 201652,9%11,8%
absolwenci z roku 201780,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechatronika - PK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku13,9%4,2%4,9%1,7%
w II roku0,0%1,2%5,9%
w III roku3,3%1,6%
w IV roku1,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechatronika - PK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,970,230,660,25
w II roku0,000,101,08
w III roku0,330,15
w IV roku0,20
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Mechatronika - PK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,1325,00
absolwenci z roku 20158,9210,08
absolwenci z roku 20165,887,38
absolwenci z roku 20170,800,80
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechatronika - PK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201460,0%26,7%13,3%
abs. z roku 201571,4%64,3%0,0%
abs. z roku 201676,5%64,7%5,9%
abs. z roku 201766,7%66,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Mechatronika - PK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca22,8%41,1%56,4%57,0%
umowa o pracę10,0%39,9%52,0%53,1%
samo­zatrudnienie3,9%0,0%0,5%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechatronika - PK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 199 zł2 935 zł2 410 zł3 036 zł
w II roku2 623 zł3 455 zł3 521 zł
w III roku2 772 zł4 160 zł
w IV roku4 228 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechatronika - PK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 689 zł3 279 zł2 855 zł2 852 zł
w II roku3 111 zł3 663 zł3 532 zł
w III roku3 172 zł4 163 zł
w IV roku4 200 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechatronika - PK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,340,790,640,77
w II roku0,720,890,88
w III roku0,711,02
w IV roku1,04
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
PK, Mechatronika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności