Poznań, Polska

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
W dobie globalizacji, rewolucji informatycznej i technologicznej gospodarka potrzebuje specjalistów potrafiących współtworzyć nowoczesne i efektywne technologie a także dobrze i skutecznie nimi zarządzać. W szczególności przedsiębiorstwa potrzebują specjalistów odpowiedzialnych za technologiczne i jakościowe kształtowanie produktu. Możliwości kształcenia takich specjalistów dają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Są wyposażeni nie tylko w umiejętności menadżerskie, ale także posiadają zdolność rozwiązywania problemów technicznych z zakresu inżynierii produkcji, w tym projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów technologicznych, systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem; zarządzania środowiskiem, bhp, ekologii przemysłowej; marketingu; logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności.

Wiedza i umiejętności


Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę w zakresie:

  • zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji,
  • organizowania i zarządzania personelem,
  • koordynowania prac zespołów pracowniczych,
  • realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych,
  • udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania.

Obszary tematyczne wraz z wybranymi przedmiotami
Program studiów na tym kierunku obejmuje takie przedmioty jak: mikroekonomia, makroekonomia, badania operacyjne, finanse przedsiębiorstw, rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, podstawy marketingu, usługi w przedsiębiorstwie produkcyjnym, podstawy organizacji i zarządzania, organizacja i zarządzanie produkcją, zarządzanie produktem, zarządzanie technologią, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, elementy automatyki i sterowania procesem, statystyczne sterowanie procesem, grafika inżynierska, elementy logistyki, innowacje w przedsiębiorstwie, ochrona własności intelektualnej, ekologia i ochrona środowiska, projektowanie proekologiczne, zarządzanie środowiskowe, technologia i inżynieria wybranych produktów.

Profil absolwenta

Absolwenci kierunku są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich i menadżerskich ukierunkowanych na potrzeby gospodarki. Posiadają umiejętności w zakresie nadzorowania procesów, kontroli jakości oraz systemów produkcyjnych i usługowych. Rozumieją procesy ekonomiczne, rynkowe i czynniki wpływające na produkcję i sprzedaż towarów i usług. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach usługowych oraz instytucjach państwowych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza przyrodnicza, techniczna, ekonomiczna oraz umiejętności organizacyjne.

Przykłady zawodów

Zajmuje się całokształtem spraw związanych z organizacją i planowaniem produkcji w zakładzie, a w szczególności planowaniem zadań produkcyjnych dla zakładu, wydziałów oraz na stanowiskach roboczych

Dodatkowe informacje

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają wiedzę w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Absolwenci są przygotowani do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących wybranym zakresem inżynierii produkcji; jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji; jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
inżynieria produkcji
Inżynieria produkcji – dyscyplina inżynieryjna zajmująca się zasadami projektowania wyrobów i procesów, jak również podstawami sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami wytwarzania.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - UEP, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201443
rok 201561
rok 201647
rok 201764
rok 201877
rok 201968
Liczba absolwentów
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - UEP, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,4%
absolwenci z roku 201695,7%
absolwenci z roku 201785,9%
absolwenci z roku 201893,5%
absolwenci z roku 201983,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - UEP, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201591,8%70,5%
absolwenci z roku 201691,5%83,0%
absolwenci z roku 201784,4%68,8%
absolwenci z roku 201892,2%87,0%
absolwenci z roku 201982,4%38,2%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - UEP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,0%0,0%0,0%1,0%2,1%3,6%
w II roku5,4%2,6%1,8%4,0%2,7%
w III roku1,7%1,9%1,1%2,2%
w IV roku1,2%7,1%0,4%
w V roku0,2%4,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - UEP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,070,000,000,100,430,96
w II roku0,640,410,320,990,58
w III roku0,420,420,200,46
w IV roku0,202,410,07
w V roku0,041,95
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - UEP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,4518,54
absolwenci z roku 201513,8416,09
absolwenci z roku 201610,2012,47
absolwenci z roku 201711,2112,30
absolwenci z roku 201812,4313,62
absolwenci z roku 20194,473,96
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - UEP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201430,2%16,3%7,0%
abs. z roku 201536,1%32,8%1,6%
abs. z roku 201655,3%51,1%6,4%
abs. z roku 201746,9%45,3%0,0%
abs. z roku 201850,6%40,3%3,9%
abs. z roku 201972,1%67,6%1,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - UEP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca15,9%25,1%41,0%34,2%30,6%59,1%
umowa o pracę10,3%22,3%34,9%32,0%25,1%54,5%
samo­zatrudnienie4,3%1,0%5,3%0,0%2,1%0,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - UEP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 716 zł1 918 zł2 402 zł2 702 zł2 150 zł3 022 zł
w II roku2 150 zł2 568 zł2 789 zł3 253 zł3 050 zł
w III roku3 386 zł3 552 zł4 506 zł4 199 zł
w IV roku4 015 zł4 253 zł5 257 zł
w V roku4 859 zł4 733 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - UEP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 169 zł2 045 zł2 453 zł2 703 zł2 449 zł3 097 zł
w II roku2 312 zł2 612 zł3 109 zł3 495 zł3 287 zł
w III roku3 427 zł3 648 zł4 472 zł4 480 zł
w IV roku4 015 zł4 402 zł5 223 zł
w V roku4 895 zł5 052 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - UEP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,470,530,610,650,470,63
w II roku0,580,670,670,740,63
w III roku0,850,881,010,90
w IV roku0,950,971,10
w V roku1,101,01
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UEP, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Polityka Prywatności