Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Informatyka

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online

Studia inżynierskie - stacjonarne i niestacjonarne

Pierwszy etap nauki w PJWSTK stanowią studia inżynierskie, które odbywają się w trzech trybach: stacjonarnym (dziennym) - trzy i pół roku, niestacjonarnym (zaocznym lub zaocznym przez Internet) - cztery lata. Absolwenci po pomyślnym zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł inżyniera informatyki.


studia stacjonarne - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Każdy semestr obejmuje 15 tygodni zajęć.
studia niestacjonarne (zaoczne) - zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym. W każdym semestrze jest 8 zjazdów.
studia niestacjonarne (zaoczne w trybie internetowym) - studia są realizowane na odległość przy użyciu Internetu i płyt CD wraz z sesjami egzaminacyjnymi w PJWSTK na koniec semestru.
Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-09-03
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „informatyka” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Siedem spośród przyjętych przez Komisję kryteriów jakościowych, tj. koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości uzyskało ocenę w pełni. Kryterium związane z prowadzeniem badań naukowych uzyskało ocenę wyróżniająco.
Informatyka - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent studiów licencjackich posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Powinien dobrze rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadać wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Absolwent studiów inżynierskich, podobnie jak absolwent studiów licencjackich, powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych.