Radom, Polska

Budownictwo

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne

Absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, który ukończył kierunek studiów budownictwo i otrzymał dyplom inżyniera budownictwa jest właściwie przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej bezpośrednio po studiach i wykonywania zadań w całym procesie inwestycyjnym od fazy przygotowania, organizacji i realizacji aż do  końcowego rozliczenia. Jest specjalistą, który wykorzystując nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne posiada pod-stawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich, a także nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi.

Jest o­n także przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury oraz projektowania prostych konstrukcji budowlanych.

W przyszłości, po uzyskaniu uprawnień budowlanych będzie sprawował samodzielne funkcję techniczne w budownictwie w określonym zakresie w projektowaniukierowaniu robotami budowlanymi i nadzorowaniu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE - miejsce pracy:

  • zarówno duża jak i mała firma budowlana i plac budowy (kierownik budowy),
  • zarząd przedsiębiorstwa (np. specjalista w dziale przygotowania produkcji lub rozliczeń),
  • pracownia projektowa ( np. projektant lub kosztorysant w zespole konstrukcji budowlanych), inspektor nadzoru inwestorskiego,
  • inspektor nadzoru budowlanego w organach administracji państwowej i samorządowej oraz w każdym zakładzie, instytucji i organizacji przygotowującej i realizującej inwestycje własne lub świadczącej na zlecenie zastępstwo inwestycyjne.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania, doradza, planuje i projektuje obiekty budowlane gospodarki wodnej: śródlądowej i morskiej; organizuje procesy inwestycyjne, kieruje budową nowych obiektów oraz konserwacją, remontami i modernizacją obiektów istniejących; prowadzi badania i doradztwo w zakresie nowych technologii i materiałów budowlanych.
Prowadzi badania, doradza i wykonuje projekty budowlane obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowego; kieruje budową nowych obiektów oraz konserwacją, remontami i modernizacją obiektów istniejących; prowadzi badania i doradztwo w zakresie nowych technologii i materiałów budowlanych.
Projektuje rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane na budowach obiektów przemysłowych;
sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac budowalnych, a także nadzór autorski w przypadku realizacji wykonanego osobiście projektu budowlanego;
zajmuje się kierowaniem budową oraz eksploatacją przemysłowych obiektów budowlanych.
Opracowuje, projektuje i nadzoruje wykonawstwo linii i węzłów kolejowych, w węższym zakresie również mostów i stacji kolejowych, sporządza też plany kompleksowe linii kolejowych oraz obiekty ich przecięcia z innymi arteriami komunikacyjnymi i przeszkodami.
Projektuje rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane na budowach urządzeń, instalacji i sieci energetycznych; sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac budowalnych, a także nadzór autorski w przypadku realizacji wykonanego osobiście projektu budowlanego; zajmuje się kierowaniem budową oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.
Prowadzi i nadzoruje wyburzanie, rozbiórkę lub demontaż konstrukcji budowlanych; kieruje likwidacją obiektów budowlanych; prowadzi badania i doradztwo w zakresie technologii wykorzystywanych przy wyburzaniu obiektów.
Opracowuje plany użytkowania dróg i ulic oraz lotnisk w strukturze przestrzennej; określa ich parametry geometryczne, takie jak: szerokość, spadki podłużne i poprzeczne, poszerzenia, zjazdy i skrzyżowania, tworząc projekty dróg, ulic i lotnisk.
Planuje i projektuje usytuowanie i konstrukcję mostów lub wiaduktów; opracowuje technologię ich wznoszenia oraz sposób utrzymania, napraw i remontów; planuje i projektuje wzmocnienia obiektów mostowych, ich poszerzenia lub zmiany innych parametrów technicznych w ramach modernizacji dróg, ulic lub linii kolejowych; sprawuje nadzór nad budową, przebudową, wzmocnieniem lub modernizacją obiektów mostowych oraz organizuje i sprawuje nadzór nad utrzymaniem tych obiektów
Stosuje posiadaną wiedzę z technologii budowlanych materiałów wiążących oraz z technologii prefabrykowanych betonów w produkcji przemysłowej: cementu, wapna i gipsu, betonów komórkowych, prefabrykowanych wyrobów drobnowymiarowych, elementów wielkowymiarowych, żelbetowych, strunobetonowych itp.; prowadzi prace naukowe, badawcze i projektowe z zakresu technologii produkcji oraz doradcze, dotyczące racjonalnego i oszczędnego prowadzenia procesów produkcyjnych.

Dodatkowe informacje

Budownictwo - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną. Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w: przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych.
Budownictwo
Budownictwo – dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Budownictwo - WISBIOP, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201436
rok 201555
rok 201664
rok 201725
rok 201822
rok 201930
Liczba absolwentów
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Budownictwo - WISBIOP, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201514,5%
absolwenci z roku 201621,9%
absolwenci z roku 201724,0%
absolwenci z roku 201818,2%
absolwenci z roku 20196,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Budownictwo - WISBIOP, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201510,9%5,5%
absolwenci z roku 201617,2%7,8%
absolwenci z roku 201724,0%8,0%
absolwenci z roku 201818,2%0,0%
absolwenci z roku 20194,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Budownictwo - WISBIOP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku18,1%19,1%15,9%11,0%6,1%5,2%
w II roku19,1%13,6%6,3%3,3%4,9%
w III roku10,0%6,7%5,5%1,7%
w IV roku5,2%10,8%5,6%
w V roku4,3%7,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Budownictwo - WISBIOP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,871,001,240,700,580,72
w II roku0,990,760,450,340,50
w III roku0,560,440,600,14
w IV roku0,310,740,80
w V roku0,260,42
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Budownictwo - WISBIOP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,247,69
absolwenci z roku 20153,206,56
absolwenci z roku 20163,993,59
absolwenci z roku 20174,756,88
absolwenci z roku 20181,521,95
absolwenci z roku 20191,111,26
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Budownictwo - WISBIOP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201480,6%66,7%13,9%
abs. z roku 201580,0%63,6%18,2%
abs. z roku 201687,5%67,2%26,5%
abs. z roku 201780,0%48,0%32,0%
abs. z roku 201890,9%81,8%9,1%
abs. z roku 201979,5%66,8%17,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Budownictwo - WISBIOP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca74,1%71,8%71,8%72,0%84,8%75,2%
umowa o pracę59,7%54,8%52,0%41,7%73,5%60,8%
samo­zatrudnienie11,8%15,5%21,0%25,0%9,1%17,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Budownictwo - WISBIOP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku3 118 zł2 641 zł2 887 zł4 105 zł4 449 zł5 057 zł
w II roku4 116 zł2 916 zł3 464 zł4 441 zł6 788 zł
w III roku4 456 zł3 863 zł4 109 zł4 615 zł
w IV roku4 798 zł4 172 zł4 759 zł
w V roku5 904 zł4 391 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Budownictwo - WISBIOP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku3 272 zł2 664 zł2 973 zł4 305 zł4 518 zł4 987 zł
w II roku4 060 zł2 952 zł3 455 zł4 739 zł6 964 zł
w III roku4 279 zł3 828 zł3 980 zł4 670 zł
w IV roku4 735 zł4 232 zł4 799 zł
w V roku5 904 zł4 433 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Budownictwo - WISBIOP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,840,730,730,991,011,07
w II roku1,070,770,841,021,34
w III roku1,120,970,911,02
w IV roku1,140,980,99
w V roku1,320,97
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
WISBIOP, Budownictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności