Radom, Polska

Bezpieczeństwo i higiena pracy

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne

Absolwent będzie posiadał m. in. ogólną wiedzę i umiejętności z nauk technicznych oraz pogłębione umiejętności i wiedzę specjalistyczną z bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Zakres ten obejmuje: (1) zagrożenia występujące w technologicznych procesach pracy, (2) metody eliminacji i ograniczania tych zagrożeń, (3) ocenę ryzyka zawodowego, (4) badania wypadków przy pracy, (5) rozpoznawania chorób zawodowych oraz (6) znajomość zadań i metod pracy służb BHP.

Absolwent będzie umiał interpretować rolę i miejsce człowieka w działaniach dotyczących BHP wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami: (1) praktycznym wykorzystywaniem wiedzy i umiejętności z psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu; (2) oceną i przebiegiem produkcyjnych procesów pracy; (3) organizowaniem i prowadzeniem działań ratowniczych; (4) przeprowadzaniem kontroli przestrzegania przepisów BHP; (5) formułowaniem wniosków w zakresie poprawy warunków pracy; (6) ocenianiem rozwiązań techniczno-organizacyjnych pod względem spełniania wymagań BHP i ergonomii; (7) badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; (8) podejmowaniem działań profilaktycznych zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe.

Absolwent będzie przygotowany do podejmowania pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy: (1) w służbach BHP małych, średnich i dużych przedsiębiorstw; (2) u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu BHP; (3) w organach nadzoru nad warunkami pracy; (4) w instytucjach badawczych prowadzących projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka; (5) w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej wg standardów uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych. Będzie również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci Uczelni zdobędą ponadto podstawową wiedzę w zakresie ochrony środowiska, co rozszerza możliwości ich zatrudnienia na stanowiskach związanych także z problematyką ochrony środowiska w zakładach pracy.

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Zajmuje się całokształtem spraw związanych z normowaniem pracy w przedsiębiorstwie, a w szczególności: badaniem wykorzystania dnia roboczego, organizowaniem i usprawnianiem pracy, ustalaniem norm czasu i badaniem ich napięcia oraz ustalaniem polityki w zakresie normowania pracy.
Organizuje i koordynuje pracę zakładowej służby bhp; przygotowuje i przedkłada pracodawcy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; prowadzi doradztwo w zakresie bhp; współpracuje z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy; opiniuje plany, założenia i projekty modernizacji zakładu oraz bierze udział w odbiorach technicznych nowych lub przebudowanych obiektów budowlanych; uczestniczy w ocenie ryzyka zawodowego oraz w dochodzeniach powypadkowych; opiniuje instrukcje wewnątrzzakładowe bhp.

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Higiena
Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich.
Bezpieczeństwo
Kiedy szczęście, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie drugiej osoby jest dla ciebie tak samo (lub bardziej) ważne jak twoje własne, wtedy możesz powiedzieć, że kochasz tę osobę.
Autor: Harry Stack Sullivan
Bezpieczeństwo
Ci którzy rezygnują z Wolności w imię bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne z nich.
Autor: Benjamin Franklin
Bezpieczeństwo
Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą.
Autor: Joseph Conrad

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy - PWSOS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201727
rok 201931
rok 202111
Liczba absolwentów
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy - PWSOS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201759,3%
absolwenci z roku 201977,4%
absolwenci z roku 20219,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy - PWSOS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201751,9%33,3%
absolwenci z roku 201964,5%48,4%
absolwenci z roku 20219,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy - PWSOS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2021
w I roku5,6%2,7%0,0%
w II roku4,3%2,7%
w III roku1,5%0,0%
w IV roku1,9%
w V roku3,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy - PWSOS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2021
w I roku0,400,280,00
w II roku0,310,28
w III roku0,090,00
w IV roku0,18
w V roku0,33
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy - PWSOS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20171,225,54
absolwenci z roku 20190,892,84
absolwenci z roku 20210,000,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy - PWSOS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201796,3%77,8%22,2%
abs. z roku 201987,1%74,2%12,9%
abs. z roku 2021100,0%100,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy - PWSOS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2021
jakakolwiek praca86,7%85,8%100,0%
umowa o pracę72,8%69,4%100,0%
samo­zatrudnienie19,1%11,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy - PWSOS, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2021
w I roku3 734 zł4 178 zł6 039 zł
w II roku4 368 zł4 707 zł
w III roku4 503 zł5 616 zł
w IV roku4 906 zł
w V roku5 162 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy - PWSOS, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2021
w I roku3 798 zł4 107 zł6 033 zł
w II roku4 396 zł4 619 zł
w III roku4 529 zł5 036 zł
w IV roku4 974 zł
w V roku5 297 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy - PWSOS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2021
w I roku0,870,891,00
w II roku0,970,93
w III roku0,941,01
w IV roku0,96
w V roku0,90
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PWSOS, Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności