Radom, Polska

Ochrona środowiska

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena negatywna, data: 2020-11-05
inne oceny
Absolwenci studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska realizowanym na Wydziale Ochrony Środowiska w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu otrzymują tytuł zawodowy inżyniera ochrony środowiska. Posiadają oni podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk technicznych. 

Zakres tych nauk jest ukierunkowany na zagadnienia oddziaływania człowieka na środowisko, co może odbywać się poprzez instrumenty, obiekty, czy rozwiązania techniczne – tak degradujące, jak i rekultywujące środowisko naturalne (ziemię, powietrze i wodę). Stąd, na bazie podstaw matematyczno-fizycznych, chemicznych, biologicznych, informatycznych i podstaw sztuki inżynierskiej kształtuje się wiedzę przyszłych absolwentów skupioną wokół problemów geologii i gleboznawstwa, hydrologii i gospodarki wodno-ściekowej, meteorologii i klimatologii, toksykologii, oraz kontroli, oceny i kształtowania środowiska. Wiedzę przyszłych absolwentów skupia się też wokół problemów konstrukcji i inżynierskich technologii związanych z zagrożeniami dla środowiska i jego ochroną. 

Absolwenci mają umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zachowaniem zasad prawnych i etycznych oraz kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwenci znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie określonym przez standardy nauczania; potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. W zależności od wybranej specjalności studenci pogłębiają wiedzę chemiczno- technologiczną, analityczną, biologiczno-ekologiczną, prawną i ekonomiczną. Wydział Ochrony Środowiska prowadzi następujące specjalności: zarządzanie w ochronie środowiska, gospodarka odpadami, ochrona przyrody i zasobów leśnych, gospodarka leśna, ochrona wód, ekologia transportu, ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami oraz informatyka w ochronie środowiska. 

Nabyte podczas studiów umiejętności umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w administracji państwowej, samorządach, przemyśle, rolnictwie, turystyce i rekreacji, jednostkach badawczych, laboratoriach podległych pod Służbę Zdrowia, instytucjach zajmujących się zarządzaniem środowiskowym, a także w szkolnictwie (po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego). Ponadto wielu absolwentów z powodzeniem prowadzi własną działalność gospodarczą. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia. Sylwetkę absolwenta wzbogacają i urozmaicają studia na wybranej przez studenta specjalności.

Kierunek ochrona środowiska prowadzony jest również na Wydziale Zamiejscowym Ochrona Środowiska w Miechowie.

OCHRONA ŚRODOWISKA KIERUNKIEM ZAMAWIANYM

Kierunek ochrona środowiska otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany jako kierunek zamawiany. Rekrutacja prowadzona będzie w latach 2012/2013.

Przykłady zawodów

Projektuje urządzenia gazowe, instalacje i sieci energetyczne w sferze komunalnej i przemysłowej; opracowuje nowe technologie i ulepsza już istniejące oraz prowadzi badania w dziedzinie ochrony środowiska; opracowuje koncepcje i metody działań dotyczące ulepszania instalacji gazowych i energetycznych; sprawuje nadzór nad budową nowych obiektów i sieci energetycznych oraz kieruje ich eksploatacją.
Zajmuje się hydrologią praktyczną, tzn. powierzchniowymi wodami płynącymi i stojącymi oraz wodami podziemnymi, pomiarami dla potrzeb hydrologii, obserwacją i opisywaniem zjawisk hydrologicznych, ustalaniem zależności między poszczególnymi zjawiskami hydrologicznymi, gospodarką wodną w układach regionalnych, zlewniowych, okręgowych, miejskich oraz w pojedynczych zakładach przemysłowych, w zakresie działalności technicznej i dysponowania wodą na potrzeby komunalne, rolnicze, przemysłowe, żeglugowe, rekreacyjne, energetyczne itp.
Projektuje, opracowuje i ulepsza koncepcje i metody działania instalacji dostarczających ciepłej i zimnej wody, instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych; kieruje działaniem i utrzymaniem systemów instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych; doradza w sprawach technicznych aspektów stosowanych urządzeń i materiałów, szczególnie w rozwiązaniach nowatorskich.
Określa potrzeby w zakresie systemów: melioracji wodnych, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zbiorowego i zagrodowego zaopatrzenia rolnictwa w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, sanitacji wsi; programuje, projektuje, wykonuje, nadzoruje i eksploatuje wyżej wymienione systemy.
Prowadzi badania, opracowuje i ulepsza koncepcje i metody składowania odpadów w miejscach ich powstawania, transportu odpadów oraz technologii ich unieszkodliwiania; doradza w sprawach technicznych i ekonomicznych procesów technologicznych unieszkodliwiania odpadów, stosowania urządzeń do zbierania odpadów oraz środków transportowych i innych.
Zajmuje się systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w sferze komunalnej i przemysłowej; prowadzi badania, projektuje, opracowuje koncepcje i metody działania dotyczące sposobów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, sposobów zmniejszenia zużycia wody w zakładach przemysłowych, technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; sprawuje nadzór nad budową nowych obiektów lub systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kieruje ich eksploatacją.

Dodatkowe informacje

Ochrona środowiska - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent studiów inżynierskich ponad to winien znać podstawowe procesy technologiczne - w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.
Ochrona
ochrona, jako opieka
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ochrona środowiska - PWSOS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201772
rok 201812
rok 201925
Liczba absolwentów
PWSOS, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ochrona środowiska - PWSOS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201750,0%
absolwenci z roku 201841,7%
absolwenci z roku 201940,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PWSOS, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Ochrona środowiska - PWSOS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201744,4%40,3%
absolwenci z roku 201841,7%8,3%
absolwenci z roku 201940,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PWSOS, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona środowiska - PWSOS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,7%0,0%0,3%
w II roku0,2%0,0%
w III roku0,6%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSOS, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona środowiska - PWSOS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,090,000,07
w II roku0,030,00
w III roku0,17
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSOS, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ochrona środowiska - PWSOS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20170,250,28
absolwenci z roku 20180,821,22
absolwenci z roku 20190,870,87
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PWSOS, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PWSOS, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona środowiska - PWSOS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201795,8%93,1%15,3%
abs. z roku 201891,7%75,0%16,7%
abs. z roku 201992,0%92,0%4,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PWSOS, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PWSOS, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSOS, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ochrona środowiska - PWSOS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca93,9%84,7%86,7%
umowa o pracę90,3%66,7%86,7%
samo­zatrudnienie11,3%11,1%4,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PWSOS, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PWSOS, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSOS, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona środowiska - PWSOS, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku3 934 zł4 966 zł4 623 zł
w II roku4 370 zł5 509 zł
w III roku4 700 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PWSOS, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona środowiska - PWSOS, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku3 787 zł4 141 zł4 296 zł
w II roku4 203 zł4 774 zł
w III roku4 649 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PWSOS, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona środowiska - PWSOS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,951,120,90
w II roku0,991,16
w III roku0,99
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PWSOS, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności