Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Transport

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Jeśli zamierzasz rozwijać swoje zainteresowania techniczne i zyskać cenione przez pracodawców umiejętności – wybierz kierunek transport. Studia te przygotują Cię do pracy w kadrze kierowniczej, w charakterze menedżera zarządzającego systemami transportowymi lub ich elementami na terenie dowolnego kraju UE. Treści poszczególnych przedmiotów zawierają najnowszą europejską wiedzę – zarówno z zakresu technicznej obsługi transportu, jak i organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi i logistycznymi oraz ich zapleczem technicznym. Program obejmuje wiedzę ogólną z przedmiotów podstawowych kształcenia technicznego, takich jak: matematyka, fizyka, informatyka, podstawy budowy maszyn, elektrotechnika i automatyka, oraz wiedzę szczegółową z przedmiotów kierunkowych z zakresu transportu, między innymi: badań operacyjnych, systemów transportowych, infrastruktury transportu, środków transportu i podstaw inżynierii ruchu. Przekażemy Ci także najistotniejsze wiadomości ekonomiczne i menedżerskie, dotyczące logistyki, prawa transportowego, psychologii transportu czy ochrony środowiska w transporcie.

Ocena programowa PKA

Data: 2018-01-25
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Informatyki, Zarządzania
i Transportu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi spełnia wymagania
programowe, kadrowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „transport” studiów
pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia
odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny
pozytywnej.
Spośród przyjętych przez Komisję ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej
kryteria: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni; program kształcenia
oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia; skuteczność wewnętrznego
systemu zapewnienia jakości kształcenia; kadra prowadząca proces kształcenia; współpraca
z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia; infrastruktura wykorzystywana
w procesie kształcenia, opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania
efektów kształcenia otrzymały ocenę w pełni. Natomiast kryterium umiędzynarodowienie
procesu kształcenia uzyskało ocenę zadowalającą.
Transport - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwenci są przygotowani do: rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Polityka Prywatności