Łódź, Polska

Transport

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2018-01-25
inne oceny
Opis kierunku na stronie uczelni: www.ahe.lodz.pl/transport
Jeśli zamierzasz rozwijać swoje zainteresowania techniczne i zyskać cenione przez pracodawców umiejętności – wybierz kierunek transport. Studia te przygotują Cię do pracy w kadrze kierowniczej, w charakterze menedżera zarządzającego systemami transportowymi lub ich elementami na terenie dowolnego kraju UE. Treści poszczególnych przedmiotów zawierają najnowszą europejską wiedzę – zarówno z zakresu technicznej obsługi transportu, jak i organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi i logistycznymi oraz ich zapleczem technicznym. Program obejmuje wiedzę ogólną z przedmiotów podstawowych kształcenia technicznego, takich jak: matematyka, fizyka, informatyka, podstawy budowy maszyn, elektrotechnika i automatyka, oraz wiedzę szczegółową z przedmiotów kierunkowych z zakresu transportu, między innymi: badań operacyjnych, systemów transportowych, infrastruktury transportu, środków transportu i podstaw inżynierii ruchu. Przekażemy Ci także najistotniejsze wiadomości ekonomiczne i menedżerskie, dotyczące logistyki, prawa transportowego, psychologii transportu czy ochrony środowiska w transporcie.
Zakres (ścieżki, specjalności):
Strona www uczelni: www.ahe.lodz.pl

Przykłady zawodów

Zajmuje się kompleksowym kształtowaniem i zarządzaniem usługami logistycznym w zakresie zaopatrzenia, transportu i magazynowania; odpowiada za rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi, poprzez projektowanie systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; zarządza specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową i finansową; wykorzystuje systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w celu kierowania przedsiębiorstwem logistycznym.

Dodatkowe informacje

Transport - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwenci są przygotowani do: rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Transport - AHE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201457
rok 201571
rok 201649
rok 201739
Liczba absolwentów
AHE, Transport (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Transport - AHE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201415,8%
absolwenci z roku 201525,4%
absolwenci z roku 201620,4%
absolwenci z roku 201735,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AHE, Transport (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Transport - AHE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201415,8%7,0%
absolwenci z roku 201522,5%11,3%
absolwenci z roku 201618,4%16,3%
absolwenci z roku 201733,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AHE, Transport (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Transport - AHE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku7,5%3,2%3,2%4,1%
w II roku6,1%2,0%4,4%
w III roku3,4%2,1%
w IV roku4,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Transport (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AHE, Transport (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Transport - AHE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,510,320,390,72
w II roku0,570,230,68
w III roku0,390,32
w IV roku0,82
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Transport (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AHE, Transport (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Transport - AHE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20141,433,80
absolwenci z roku 20150,831,23
absolwenci z roku 20161,222,42
absolwenci z roku 20171,161,83
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AHE, Transport (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AHE, Transport (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Transport - AHE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201489,5%75,4%17,5%
abs. z roku 201591,5%84,5%8,5%
abs. z roku 201689,8%79,6%8,2%
abs. z roku 201779,5%69,2%7,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AHE, Transport (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Transport (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Transport (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Transport - AHE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca83,5%83,2%80,3%69,7%
umowa o pracę71,2%76,2%72,8%59,4%
samo­zatrudnienie13,3%6,6%4,8%7,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AHE, Transport (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AHE, Transport (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Transport (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Transport - AHE, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku3 121 zł3 540 zł4 009 zł3 356 zł
w II roku3 355 zł4 094 zł4 302 zł
w III roku3 561 zł4 506 zł
w IV roku3 987 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AHE, Transport (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
AHE, Transport (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Transport - AHE, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku3 369 zł3 540 zł4 057 zł3 453 zł
w II roku3 514 zł4 000 zł4 258 zł
w III roku3 554 zł4 465 zł
w IV roku4 062 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Transport (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
AHE, Transport (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Transport - AHE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,880,941,020,83
w II roku0,921,041,05
w III roku0,941,06
w IV roku1,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AHE, Transport (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
AHE, Transport (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności