Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni -  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.ue.wroc.pl

Profil kształcenia na wydziale nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management, którego absolwenci uzyskują zawód inżyniera zarządzania, oraz do kierunków ekonomiczno-technicznych, dających umiejętność wykonywania zawodu zarówno inżyniera, jak i ekonomisty.

Należy podkreślić, że również w naszej praktyce gospodarczej coraz bardziej docenia się, podobnie jak w krajach wysoko rozwiniętych, umiejętności kojarzenia zagadnień z zakresu zarządzania z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi i techniczno-technologicznymi. Rośnie zapotrzebowanie na inżynierów o unikatowych kwalifikacjach kierowniczych. Badania karier zawodowych absolwentów Wydziału IE wskazują, że są oni bardzo mobilni i nie mają problemów ze zdobywaniem nowych umiejętności czy z ewentualną koniecznością przekwalifikowania się jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Po studiach na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym dysponują bowiem szeroką wiedzą z różnych dziedzin. Profil kształcenia prowadzonego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym ma więc charakter zarówno aktualny, jak i przyszłościowy.

Szeroka wiedza absolwentów Wydziału okazuje się szczególnie przydatna w takich obszarach działalności przedsiębiorstw, jak: badania i rozwój, projektowanie przebiegu procesów wytwórczych, produkcja, eksploatacja i serwis. W obszarach tych występują stanowiska zarówno kierownicze, jak i specjalistów z zakresu technologii i techniki wytwarzania oraz ekonomiki i finansów.

Ocena programowa PKA

Data: 2016-10-06
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu spełnia wymagania kadrowe, programowe
i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” studiów
pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia
spełnia kryteria jakościowe w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Wszystkie
kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę „w pełni”.
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają wiedzę w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Absolwenci są przygotowani do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących wybranym zakresem inżynierii produkcji; jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji; jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Studia w Polsce
UMK 220_1.gif

Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg