Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/opole

Twoja wiedza i umiejętności:

 • rola i zadania organów kontrolnych w zakresie BHP
 • ergonomia i fizjologia w kształtowaniu warunków pracy
 • znajomość metod eliminacji zagrożeń w środowisku pracy z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć techniki i medycyny pracy
 • opracowanie polityki bezpieczeństwa pracy
 • prowadzenie dokumentacji powypadkowej
 • projektowanie, wdrażanie i audytowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, a także narzędzi i techniki doskonalenia oraz integracji tych systemów
 • tworzenie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych
 • dokonywanie ocen stopnia narażenia pracownika na czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe
 • wykorzystywanie metody risc score

Dlaczego wybrać tę specjalność inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy w WSb w Opolu?

 • według licznych raportów inżynierowie znajdują się na czołowych miejscach list najbardziej poszukiwanych pracowników - absolwent kierunku inżynieria zarządzania w WSB w Opolu jest pełnowartościowym partnerem inżynierów o wąskich specjalnościach technicznych
 • zajęcia w laboratoriach oraz z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania informatycznego
 • połączenie wiedzy biznesowej, z zakresu ekonomii oraz zarządzania, z wiedzą techniczną
 • zdobywanie wiedzy podczas zajęć projektowych i laboratoryjnych
 • interdyscyplinarność kierunku
 • kontakt z wykładowcami praktykami
 • programy nauczania konsultowane z przedsiębiorcami
 • nauka specjalistycznego języka obcego z zakresu inżynierii zarządzania
 • możliwość uczestnictwa w kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

Praca dla Ciebie:

 • działy ds. BHP
 • firmy produkcyjne
 • firmy consultingowe
 • własna działalność gospodarcza
 • organy nadzoru nad przestrzeganiem warunków pracy
 • działy zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego
 • organizacji i prowadzenia szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Zajmuje się całokształtem spraw związanych z normowaniem pracy w przedsiębiorstwie, a w szczególności: badaniem wykorzystania dnia roboczego, organizowaniem i usprawnianiem pracy, ustalaniem norm czasu i badaniem ich napięcia oraz ustalaniem polityki w zakresie normowania pracy.
Organizuje i koordynuje pracę zakładowej służby bhp; przygotowuje i przedkłada pracodawcy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; prowadzi doradztwo w zakresie bhp; współpracuje z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy; opiniuje plany, założenia i projekty modernizacji zakładu oraz bierze udział w odbiorach technicznych nowych lub przebudowanych obiektów budowlanych; uczestniczy w ocenie ryzyka zawodowego oraz w dochodzeniach powypadkowych; opiniuje instrukcje wewnątrzzakładowe bhp.

Dodatkowe informacje

Inżynier
Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.
Inżynier
Pierwsza zasada dobrego inżyniera – nie spieszyć się z robotą.
Postać: Jacek Kwiatkowski w serialu Rodzina zastępcza.
Inżynier
Doskonały i nieomylny inżynier to taki, który unika drobnych błędów na drodze do wielkiej katastrofy.
Opis: budowlane prawo Murphy'ego
Inżynier
Inżynier wie, że osiągnął doskonałość nie wtedy, kiedy nie można nic już dodać, ale kiedy nie można nic już zabrać.
The engineer knows he has achieved perfection, not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away. (ang.)
Polityka Prywatności