Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu)

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2017-12-07
inne oceny

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zawodowych na kierunku transport otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Powinien być przygotowany do pracy jako specjalista w dziedzinie nowoczesnego transportu w zagadnieniach inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu transportowego oraz analizy systemów transportowych. Absolwent studiów zawodowych powinien mieć przygotowanie do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu.

Absolwenci kierunku Transport opuszczają uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi potrzebom Polski i Unii Europejskiej w zakresie zarządzania w gospodarce rynkowej w instytucjach i przedsiębiorstwach gospodarki morskiej. Posiadają dobrą znajomość dwóch języków obcych oraz umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej. Charakteryzują się:

  • dobrym przygotowaniem zawodowym,
  • nowoczesną wiedzą technologiczno-menedżerską,
  • dobrą znajomością języka angielskiego/niemieckiego,
  • umiejętnością wdrażania postępu technicznego,
  • umiejętnością samokształcenia.

Przykłady zawodów

Zajmuje się kompleksowym kształtowaniem i zarządzaniem usługami logistycznym w zakresie zaopatrzenia, transportu i magazynowania; odpowiada za rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi, poprzez projektowanie systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; zarządza specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową i finansową; wykorzystuje systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w celu kierowania przedsiębiorstwem logistycznym.
Prowadzi obsługę nawigacyjną i eksploatacyjną statku; przygotowuje i nadzoruje prace przeładunkowe; organizuje i nadzoruje pracę podległej mu załogi, zgodnie z wymogami przepisów międzynarodowych, krajowych, instrukcji armatora i dobrej praktyki morskiej.
Odpowiada za kontrolę statków zgodnie z procedurami portowymi;
zajmuje się monitorowaniem ruchu statków w porcie i na redzie;
wydaje zezwolenia na ruch w porcie oraz wejście lub wyjście statku z portu.

Dodatkowe informacje

Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) - AM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201437
rok 201554
rok 201650
Liczba absolwentów
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) - AM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201456,8%
absolwenci z roku 201564,8%
absolwenci z roku 201690,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) - AM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201451,4%40,5%
absolwenci z roku 201563,0%50,0%
absolwenci z roku 201662,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) - AM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku11,7%5,2%2,5%
w II roku10,4%5,2%
w III roku5,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) - AM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1,190,530,41
w II roku1,180,63
w III roku0,63
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) - AM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201411,6915,83
absolwenci z roku 201511,4913,50
absolwenci z roku 20165,814,87
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) - AM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201448,6%37,8%5,4%
abs. z roku 201548,1%40,7%0,0%
abs. z roku 201656,0%48,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) - AM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca28,8%32,6%38,3%
umowa o pracę18,5%24,7%34,7%
samo­zatrudnienie4,5%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) - AM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 237 zł1 598 zł2 232 zł
w II roku1 684 zł2 093 zł
w III roku2 599 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) - AM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 338 zł1 662 zł2 498 zł
w II roku2 175 zł2 182 zł
w III roku2 752 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) - AM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,330,400,54
w II roku0,440,50
w III roku0,64
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
AM, Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności