Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu)

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zawodowych na kierunku transport otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Powinien być przygotowany do pracy jako specjalista w dziedzinie nowoczesnego transportu w zagadnieniach inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu transportowego oraz analizy systemów transportowych. Absolwent studiów zawodowych powinien mieć przygotowanie do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu.

Absolwenci kierunku Transport opuszczają uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi potrzebom Polski i Unii Europejskiej w zakresie zarządzania w gospodarce rynkowej w instytucjach i przedsiębiorstwach gospodarki morskiej. Posiadają dobrą znajomość dwóch języków obcych oraz umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej. Charakteryzują się:

  • dobrym przygotowaniem zawodowym,
  • nowoczesną wiedzą technologiczno-menedżerską,
  • dobrą znajomością języka angielskiego/niemieckiego,
  • umiejętnością wdrażania postępu technicznego,
  • umiejętnością samokształcenia.

Ocena programowa PKA

Data: 2017-12-07
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „transport” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia spełnia kryteria jakościowe oceny programowej w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród przyjętych przez Komisję ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium: współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia uzyskało ocenę wyróżniającą. Natomiast kryteria: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni; program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia; skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia; kadra prowadząca proces kształcenia; umiędzynarodowienie procesu kształcenia; infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia; opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia otrzymały ocenę „w pełni”.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Polityka Prywatności