województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Towaroznawstwo i zarządzanie jakością

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Towaroznawstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich szczebla operacyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych różnych branż, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci znajdują zatrudnienie na stanowiskach związanych z kształtowaniem oraz zapewnieniem jakości wyrobów i usług, a także wdrażaniem i utrzymaniem znormalizowanych systemów zarządzania. Są także przygotowani do pracy w laboratoriach pomiarowych i badawczych, jednostkach akredytujących i certyfikujących, oddziałach kontroli towarowo-celnej, jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz strukturach UE w zakresie tworzenia warunków prawnych dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów oraz kreowania polityki produktowej.

Przykłady zawodów

Bada cechy i właściwości towarów i produktów przemysłowych, rolniczych i żywnościowych, spożywczych, kosmetycznych oraz analizuje czynniki wpływające na ich jakość;
ochrania i kontroluje ich jakość, opracowuje standardy i atestuje wyroby;
zarządza jakością towarów;
dokonuje ich oceny w różnych segmentach gospodarki narodowej: w rolnictwie, przemyśle, handlu, transporcie, gospodarce magazynowej, oddziałach kontroli towarowo-celnej i sanitarnej.

Dodatkowe informacje

Towaroznawstwo
Towaroznawstwo - nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Szerzej to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na jakość i wartość użytkową, o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów[potrzebny przypis]:
Polityka Prywatności