Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Fizyka Techniczna

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent studiów Fizyka techniczna bez określonej specjalności posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z fizyki, co obejmuje znajomość podstawowych koncepcji, praw oraz zjawisk fizycznych wraz z ich krytyczną interpretacją oraz kontekstem historycznym. Zna i potrafi stosować w praktyce podstawowe idee i metody matematyki wyższej, m.in. rachunku różniczkowo - całkowego jednej i wielu zmiennych oraz algebry liniowej. Ma wiedzą w zakresie matematyki, fizyki i chemii przydatną do formułowania, wyjaśniania, oceniania i stosowania podstawowych zasad, metod, technik, narzędzi i materiałów niezbędnych do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich w dziedzinie fizyki technicznej. Potrafi stosować zasady termodynamiki do opisu zjawisk fizycznych i modelowania matematycznego wymiany ciepła w procesach technologicznych. Zna podstawowe programy użytkowe ogólnego przeznaczenia, takie jak edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do tworzenia prezentacji. Potrafi projektować proste urządzenia, przeprowadzać eksperymenty oraz symulacje komputerowe w dziedzinie fizyki technicznej wspomagane zaawansowanymi narzędziami informatycznymi, a następnie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać konstruktywne wnioski. Zna przynajmniej jeden język programowania oraz wybrane specjalistyczne narzędzia informatyczne służące do analizy danych i obliczeń numerycznych. Ma świadomość ograniczoności poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego podnoszenia swoich kompetencji. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku fizyka techniczna.
Fizyka techniczna - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada wiedzę z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych oraz szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).