Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Technika rolnicza i leśna

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2011-07-07
inne oceny
Kierunek o charakterze techniczno-rolniczym, łączący wiedzę techniczną z wiadomościami z dziedziny rolnictwa, leśnictwa i ekologii. Student zdobywa wiedzę specjalistyczną konieczną do formułowania i rozwiązywania współczesnych i przyszłych problemów techniki dotyczącej produkcji płodów rolnych, zabezpieczania ich jakości podczas przechowywania i przetwarzania w zakładach przemysłu rolnego. Posiada wiedzę, którą może wykorzystać w dziedzinie mechanizacji produkcji zwierzęcej i leśnej.

Absolwent znajduje pracę w zakładach produkcyjnych związanych z przemysłem leśnym, w sektorze energetycznym, stacjach obsługi maszyn rolniczych, szkolnictwie, ośrodkach badawczo-rozwojowych. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu agrobiznesu.

Dodatkowe informacje

Technika rolnicza i leśna - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby gospodarki żywnościowej i leśnej. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
Technika
Technika (z gr. technē (τέχνη) – sztuka, rzemiosło, kunszt, umiejętność) – dziedzina działalności, polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie. Słowo technika oznacza też same urządzenia techniczne. Pojęcie techniki jest często mylone z technologią, czyli wiedzą o wytwarzaniu, z użyciem środków technicznych lub przy ich wykorzystaniu.
Technika
Sztuka czy technika nie są niezależnymi siłami, ale jedynie wykorzystaniem sił natury w określonym celu.
Autor: John Stuart Mill
Technika
Moda damska była zawsze najdroższą techniką opakowania.
Autor: Ambrose Bierce
Technika
Braku wyobraźni nie zastąpi doskonała technika.
Autor: Mieczysław Jastrun

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Technika rolnicza i leśna - UWM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201439
rok 201519
rok 201610
Liczba absolwentów
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Technika rolnicza i leśna - UWM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201425,6%
absolwenci z roku 201552,6%
absolwenci z roku 201610,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Technika rolnicza i leśna - UWM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201420,5%12,8%
absolwenci z roku 201552,6%21,1%
absolwenci z roku 201610,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Technika rolnicza i leśna - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku po uzyskaniu dyplomu10,7%7,5%23,3%
w II roku po uzyskaniu dyplomu3,2%3,9%
w III roku po uzyskaniu dyplomu8,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Technika rolnicza i leśna - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,580,541,34
w II roku0,210,34
w III roku0,59
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Technika rolnicza i leśna - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,9113,29
absolwenci z roku 20159,097,33
absolwenci z roku 20164,004,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Technika rolnicza i leśna - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamozatrudnienie
absolwenci z roku 201461,5%38,5%10,3%
absolwenci z roku 201536,8%31,6%5,3%
absolwenci z roku 201630,0%30,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Technika rolnicza i leśna - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
jakakolwiek praca42,5%23,7%21,7%
umowa o pracę27,4%21,1%21,7%
samozatrudnienie6,0%2,6%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Technika rolnicza i leśna - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 849 zł3 022 zł2 453 zł
w II roku2 610 zł2 863 zł
w III roku3 014 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Technika rolnicza i leśna - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 349 zł3 022 zł2 453 zł
w II roku2 755 zł3 087 zł
w III roku3 160 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Technika rolnicza i leśna - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,540,790,66
w II roku0,740,73
w III roku0,82
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UWM, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności