Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2009-07-01
inne oceny
Student zdobywa wiedzę podstawową i kierunkową, uzupełnioną o treści humanistyczne, języki obce i podstawy technologii informacyjnej. Poznaje zagadnienia z zakresu charakterystyki stref środowiska, zasad i technologii jego ochrony, technik odnowy aspektów rozwojowych, ekonomicznych, etycznych i prawnych związanych z korzystaniem ze środowiska. Uczy się praktycznie rozwiązywać problemy dotyczące ochrony środowiska.

Absolwent ma kompetencje do pracy w instytucjach zajmujących się zarządzaniem środowiskiem oraz w zakładach pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę odpadami i rekultywację terenów zdegradowanych. Absolwent kierunku może także podjąć pracę w jednostkach związanych z leśnictwem oraz w szkolnictwie.

Dodatkowe informacje

Ochrona
ochrona, jako opieka
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) - UWM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201495
rok 201594
rok 201644
Liczba absolwentów
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) - UWM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201464,2%
absolwenci z roku 201568,1%
absolwenci z roku 201675,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) - UWM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201462,1%55,8%
absolwenci z roku 201566,0%45,7%
absolwenci z roku 201670,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku po uzyskaniu dyplomu10,9%5,3%10,2%
w II roku po uzyskaniu dyplomu13,1%13,7%
w III roku po uzyskaniu dyplomu11,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,720,461,11
w II roku1,241,32
w III roku1,04
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,2518,10
absolwenci z roku 201513,4615,30
absolwenci z roku 201610,1611,95
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamozatrudnienie
absolwenci z roku 201438,9%28,4%4,2%
absolwenci z roku 201537,2%28,7%3,2%
absolwenci z roku 201629,5%18,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
jakakolwiek praca26,6%23,5%17,8%
umowa o pracę18,0%15,3%7,6%
samozatrudnienie2,9%2,7%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 866 zł1 523 zł1 207 zł
w II roku1 876 zł1 875 zł
w III roku2 310 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 291 zł1 891 zł1 354 zł
w II roku2 399 zł2 107 zł
w III roku2 697 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,550,440,31
w II roku0,530,51
w III roku0,62
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności