Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Inżynieria bezpieczeństwa

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek inżynieria bezpieczeństwa pozwala studentowi zdobyć wiedzę z zakresu nauk technicznych, bezpieczeństwa w procesie projektowania, wytwarzania i eksploatacji: maszyn, urządzeń, instalacji technicznych, obiektów. W trakcie nauki student poznaje problematykę bezpieczeństwa dotyczącą znajomości istnienia i prognozowania możliwych zagrożeń naturalnych i cywilnych oraz ich skutków, a także zapobiegania im. Nabywa umiejętności organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, kontrolowania przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa. Otrzymuje przygotowanie do pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa, ochrony ludzi i mienia, ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy.

Absolwent specjalności inżynieria systemów bezpieczeństwa może pełnić funkcje organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, kontrolowania przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, warunków pracy i standardów bezpieczeństwa. Absolwent po ukończeniu specjalności bezpieczeństwo pracy może podjąć pracę związaną z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa, ochrony ludzi i mienia, ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy - w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy.
Inżynieria bezpieczeństwa - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami.
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria bezpieczeństwa – dyscyplina nauk technicznych, obejmująca swoim zakresem przedsięwzięcia inżynierskie ukierunkowane na rozwiązywanie problemów związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom dla ogółu ludzkości, środowiska naturalnego oraz dóbr cywilizacyjnych, wynikających z działalności ludzkiej (katastrofy antropogeniczne) oraz zjawisk naturalnych (klęski żywiołowe).
Polityka Prywatności