Olsztyn, Polska

Bioinżynieria produkcji żywności

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2016-10-06
inne oceny
Jedyny w Polsce kierunek łączący treści kształcenia kierunków zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka. W realizacji programu studiów uczestniczę wydziały: Bioinżynierii Zwierząt i Nauki o Żywności. W tracie studiów student zapoznaje się z organizacją produkcji, włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz zasadami funkcjonowania rynku produktów spożywczych. Ponadto poznaje zagadnienia dotyczące organizacji oraz ekonomiki produkcji, marketingu, doradztwa zawodowego, podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej, a także ochrony środowiska.

Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia kierunków zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka lub innym kierunku (po spełnieniu wymagań związanych z posiadaniem określonych dla tego kierunku kompetencji pierwszego stopnia).

Przykłady zawodów

Prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe związane z wykorzystywaniem systemów biologicznych w produkcji przemysłowej, ochronie środowiska, ochronie zdrowia i rolnictwie;
projektuje i nadzoruje procesy biotechnologiczne oraz rozwiązuje techniczne i ekonomiczne problemy tych procesów.
Prowadzi badania, opracowuje technologie, doradza i kieruje przemysłowymi procesami przetwarzania i utrwalania: surowców roślinnych (zboża, surowce oleiste, owoce, warzywa, ziemniaki, buraki cukrowe, tytoń) i surowców pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, mleko, jaja).

Dodatkowe informacje

Bioinżynieria
Bioinżynieria (inżynieria biochemiczna, inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii. Odpowiada na pytania z zakresu rozwiązywania technicznych i ekonomicznych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bioinżynieria produkcji żywności - UWM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201458
rok 201540
rok 201644
rok 201730
Liczba absolwentów
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bioinżynieria produkcji żywności - UWM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201479,3%
absolwenci z roku 201582,5%
absolwenci z roku 201679,5%
absolwenci z roku 201783,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bioinżynieria produkcji żywności - UWM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201474,1%69,0%
absolwenci z roku 201577,5%75,0%
absolwenci z roku 201679,5%75,0%
absolwenci z roku 201786,7%70,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bioinżynieria produkcji żywności - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku6,3%2,9%4,9%4,2%
w II roku8,0%9,0%5,3%
w III roku6,6%5,2%
w IV roku4,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bioinżynieria produkcji żywności - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,380,240,440,58
w II roku0,630,800,57
w III roku0,760,59
w IV roku0,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bioinżynieria produkcji żywności - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,7218,13
absolwenci z roku 201515,8717,11
absolwenci z roku 201611,3612,22
absolwenci z roku 20179,5011,42
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bioinżynieria produkcji żywności - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201431,0%24,1%1,7%
abs. z roku 201527,5%25,0%0,0%
abs. z roku 201647,7%45,5%2,3%
abs. z roku 201730,0%16,7%3,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bioinżynieria produkcji żywności - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca17,5%17,3%33,3%13,1%
umowa o pracę12,8%15,8%28,6%8,1%
samo­zatrudnienie0,6%0,0%2,1%1,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bioinżynieria produkcji żywności - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 041 zł1 954 zł1 691 zł1 499 zł
w II roku1 817 zł1 943 zł2 510 zł
w III roku2 874 zł2 752 zł
w IV roku3 637 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bioinżynieria produkcji żywności - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 298 zł2 021 zł1 801 zł1 741 zł
w II roku2 051 zł2 094 zł2 556 zł
w III roku2 935 zł2 812 zł
w IV roku3 624 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bioinżynieria produkcji żywności - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,310,510,490,39
w II roku0,500,500,66
w III roku0,760,67
w IV roku0,91
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UWM, Bioinżynieria produkcji żywności (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności