Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Bioinżynieria produkcji żywności

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Jedyny w Polsce kierunek łączący treści kształcenia kierunków zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka. W realizacji programu studiów uczestniczę wydziały: Bioinżynierii Zwierząt i Nauki o Żywności. W tracie studiów student zapoznaje się z organizacją produkcji, włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz zasadami funkcjonowania rynku produktów spożywczych. Ponadto poznaje zagadnienia dotyczące organizacji oraz ekonomiki produkcji, marketingu, doradztwa zawodowego, podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej, a także ochrony środowiska.

Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia kierunków zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka lub innym kierunku (po spełnieniu wymagań związanych z posiadaniem określonych dla tego kierunku kompetencji pierwszego stopnia).

Ocena programowa PKA

Data: 2016-10-06
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „bioinżynieria produkcji żywności” studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Spośród sześciu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium: jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy uzyskało ocenę ,,wyróżniająco”. Natomiast pozostałe kryteria, tj.: jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku studiów program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia; liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzonych w jednostce badań naukowych zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia; współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia; jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia, oraz prowadzenie badań naukowych, a także w jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów - otrzymały ocenę „w pełni”.

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada zatem przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Bioinżynieria
Bioinżynieria (inżynieria biochemiczna, inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii. Odpowiada na pytania z zakresu rozwiązywania technicznych i ekonomicznych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej.
Polityka Prywatności