Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Leśnictwo

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia na kierunku Leśnictwo mają na celu przygotowanie merytoryczne i praktyczne absolwentów do zapewnienia wielostronnej funkcji lasu z zakresu: - gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody.

Ocena programowa PKA

Data: 2018-02-08
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uwzględniając opinię Zespołu Odwoławczego, uznało, iż wyjaśnienia złożone we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oceny programowej na kierunku „leśnictwo” prowadzonym na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim uzasadniają zmianę oceny warunkowej wyrażonej w Uchwale Nr 606/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 listopada 2017 r. i wydanie oceny pozytywnej.
Leśnictwo - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada wiedzę niezbędną dla zapewnienia wielostronnej funkcji lasu, z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Absolwent może podjąć prace w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych oraz w firmach związanych z leśnictwem. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Leśnictwo
leśnictwo – gałąź gospodarki narodowej obejmująca zagospodarowanie, pielęgnowanie, ochronę, użytkowanie oraz odnawianie lasów
Polityka Prywatności