Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Papiernictwo i poligrafia

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Absolwenci studiów poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej uzyskują szeroką wiedzę z zakresu technologii poligrafii i papiernictwa oraz stosowanych w poligrafii materiałów i metod ich badania. Ponadto nabywają umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi w dziedzinie przetwarzania informacji obrazowej i tekstowej oraz projektowania procesów technologicznych.

Absolwenci Instytutu Poligrafii pracują nie tylko w zakładach poligraficznych, ale również: w jednostkach naukowo-badawczych przemysłu poligraficznego, w przedstawicielstwach firm zagranicznych lub jednostkach handlowych.

Studia w tym zakresie można kontynuować jako studia II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – specjalność: Technologia Poligrafii.

Ocena programowa PKA

Data: 2014-09-04
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „papiernictwo i poligrafia” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej Spośród ośmiu przyjętych przez Komisję kryteriów jakościowych siedem uzyskało ocenę w pełni, tj. cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. Koncepcja rozwoju kierunku otrzymała ocenę znacząco.
Papiernictwo i poligrafia - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: zakładach produkcyjnych: papierniczych, poligraficznych i pokrewnych; zakładach budowy i remontu maszyn oraz urządzeń papierniczych i poligraficznych; biurach projektowych; laboratoriach branżowych; administracji; szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Polityka Prywatności