Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Papiernictwo i poligrafia

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2014-09-04
inne oceny

Absolwenci studiów poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej uzyskują szeroką wiedzę z zakresu technologii poligrafii i papiernictwa oraz stosowanych w poligrafii materiałów i metod ich badania. Ponadto nabywają umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi w dziedzinie przetwarzania informacji obrazowej i tekstowej oraz projektowania procesów technologicznych.

Absolwenci Instytutu Poligrafii pracują nie tylko w zakładach poligraficznych, ale również: w jednostkach naukowo-badawczych przemysłu poligraficznego, w przedstawicielstwach firm zagranicznych lub jednostkach handlowych.

Studia w tym zakresie można kontynuować jako studia II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – specjalność: Technologia Poligrafii.

Dodatkowe informacje

Papiernictwo i poligrafia - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: zakładach produkcyjnych: papierniczych, poligraficznych i pokrewnych; zakładach budowy i remontu maszyn oraz urządzeń papierniczych i poligraficznych; biurach projektowych; laboratoriach branżowych; administracji; szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201435
rok 201530
rok 201633
Liczba absolwentów
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201437,1%
absolwenci z roku 201540,0%
absolwenci z roku 201639,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201434,3%0,0%
absolwenci z roku 201536,7%0,0%
absolwenci z roku 201639,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3,1%1,7%3,6%
w II roku2,4%0,3%
w III roku0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,510,320,32
w II roku0,360,04
w III roku0,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,634,61
absolwenci z roku 20152,163,32
absolwenci z roku 20160,760,63
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201482,9%80,0%2,9%
abs. z roku 201576,7%63,3%16,7%
abs. z roku 201681,8%69,7%6,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca78,3%66,9%76,5%
umowa o pracę73,3%55,8%66,1%
samo­zatrudnienie2,6%13,9%4,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3 881 zł4 591 zł3 969 zł
w II roku4 062 zł5 080 zł
w III roku3 954 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3 890 zł4 806 zł3 945 zł
w II roku4 198 zł5 278 zł
w III roku4 471 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1,021,151,00
w II roku1,051,22
w III roku0,97
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
PW, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Studia w Polsce
agh_pl_220_300.jpg

Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności