Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Perspektywy zawodowe:
  • Przemysł motoryzacyjny.
  • Przemysł automatyki i sterowania.
  • Przemysł robotyki.
  • Przemysł maszyn budowlanych, drogowych i transportu bliskiego.
  • Firmy z innych gałęzi gospodarki (transport samochodowy i kolejowy, energetyka, lotnictwo).
  • Praca związana z projektowaniem, produkcją, użytkowaniem, obsługą i nadzorem

Ocena programowa PKA

Data: 2017-11-23
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „mechatronika” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia spełnia kryteria jakościowe oceny programowej w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród przyjętych przez Komisję ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium: współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia uzyskało ocenę „wyróżniającą”. Natomiast kryteria: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni; program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia; skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia; kadra prowadząca proces kształcenia; umiędzynarodowienie procesu kształcenia; infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia; opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia, otrzymały ocenę „w pełni”.
Mechatronika
Mechatronika – dziedzina nauki, technika interdyscyplinarna, której istotą jest dodawanie rozwiązań elektronicznych do mechanizmów w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów.
Polityka Prywatności