Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Mechatronika (Wydział Mechatroniki)

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Perspektywy zawodowe:
  • Działy utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  • Działy kontroli jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  • Biura konstrukcyjno-projektowe.
  • Przedstawicielstwa międzynarodowych koncernów produkujących sprzęt precyzyjny.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-06-25
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Mechatroniki Politechniki
Warszawskiej spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów
kształcenia, i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „mechatronika” studiów pierwszego i
drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada
przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Spośród przyjętych przez Komisję kryteriów jakościowych trzy uzyskały ocenę „wyróżniająco” tj.
zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna oraz prowadzenie badań naukowych, a pozostałe
ocenę „w pełni”, tj. koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich
weryfikacji, program studiów, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny
system zapewnienia jakości.
Mechatronika
Mechatronika – dziedzina nauki, technika interdyscyplinarna, której istotą jest dodawanie rozwiązań elektronicznych do mechanizmów w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów.
Polityka Prywatności