Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Inżynieria biomedyczna (Wydział Mechatroniki)

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Perspektywy zawodowe:
 • firmy integrujące, eksploatujące, obsługujące i konserwujące aparaturę medyczną.
 • szpitale i laboratoryjne placówki medyczne.
 • przedsiębiorstwa wytwarzające i projektujące aparaturę medyczną.
 • firmy będące przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-10-22
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, spełnia wymagania programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, kadrowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „inżynieria biomedyczna” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Przyjęte przez Komisję kryteria jakościowe: Liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia, Współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia, Dysponowanie przez jednostkę infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia, oraz prowadzenie badań naukowych zostały ocenione „wyróżniająco”, pozostałe kryteria uzyskały ocenę w pełni.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej zaleca:
 • przyporządkowanie Uchwałą Senatu kierunkowych efektów kształcenia do dyscyplin naukowych, do których efekty te odnoszą się tj. do dyscyplin „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna”, „budowa i eksploatacja maszyn” oraz „automatyka i robotyka”
 • opracowanie brakujących sylabusów i dokonanie zadeklarowanych korekt w punktacji ECTS.
  Inżynieria
  Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
  Inżynieria biomedyczna
  Inżynieria biomedyczna – nauka stanowiąca połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia, które obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, diagnostyka obrazowa, telemedycyna, przetwarzanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, analiza systemowa, modelowanie trójwymiarowe i optyka biomedyczna. Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, leków i wyrobów terapeutycznych.
  Polityka Prywatności