Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2015-10-22
inne oceny
Perspektywy zawodowe:
  • firmy integrujące, eksploatujące, obsługujące i konserwujące aparaturę medyczną.
  • szpitale i laboratoryjne placówki medyczne.
  • przedsiębiorstwa wytwarzające i projektujące aparaturę medyczną.
  • firmy będące przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomedyczna – nauka stanowiąca połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia, które obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, diagnostyka obrazowa, telemedycyna, przetwarzanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, analiza systemowa, modelowanie trójwymiarowe i optyka biomedyczna. Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, leków i wyrobów terapeutycznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - PW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201426
rok 201516
rok 201620
Liczba absolwentów
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - PW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201457,7%
absolwenci z roku 201581,2%
absolwenci z roku 201685,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - PW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201453,8%50,0%
absolwenci z roku 201575,0%6,2%
absolwenci z roku 201685,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - PW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,0%0,0%0,4%
w II roku0,0%0,0%
w III roku2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - PW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,000,000,11
w II roku0,000,00
w III roku0,37
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - PW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,4316,78
absolwenci z roku 201512,7712,75
absolwenci z roku 201610,5712,08
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - PW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201438,5%26,9%0,0%
abs. z roku 201531,2%31,2%0,0%
abs. z roku 201645,0%35,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - PW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca23,4%18,8%21,7%
umowa o pracę18,3%18,8%14,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - PW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3 462 zł3 206 zł2 594 zł
w II roku4 136 zł4 383 zł
w III roku4 837 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - PW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3 386 zł3 206 zł2 181 zł
w II roku4 100 zł4 444 zł
w III roku4 744 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - PW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,740,570,54
w II roku0,960,82
w III roku1,02
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
PW, Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Studia w Polsce
agh_pl_220_300.jpg

Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności