Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Perspektywy zawodowe:
  • firmy integrujące, eksploatujące, obsługujące i konserwujące aparaturę medyczną.
  • szpitale i laboratoryjne placówki medyczne.
  • przedsiębiorstwa wytwarzające i projektujące aparaturę medyczną.
  • firmy będące przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-10-22
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „inżynieria biomedyczna” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Spośród ośmiu przyjętych przez Komisję kryteriów jakościowych oceny programowej, dwa tj. prowadzenie badań naukowych i infrastruktura dydaktyczna uzyskały ocenę wyróżniająco, pozostałe tj. koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości – ocenę w pełni.
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomedyczna – nauka stanowiąca połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia, które obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, diagnostyka obrazowa, telemedycyna, przetwarzanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, analiza systemowa, modelowanie trójwymiarowe i optyka biomedyczna. Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, leków i wyrobów terapeutycznych.
Polityka Prywatności