Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Geodezja i kartografia

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Perspektywy zawodowe:
  • własna działalność gospodarcza po uzyskaniu uprawnień zawodowych;
  • przedsiębiorstwa wykonawcze geodezyjne i geoinformatyczne;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami;
  • instytucje i agencje zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami;

Ocena programowa PKA

Data: 2015-06-25
Ocena: wyróżniająca
Wyróżniająca ocena, o której mowa w § 1, została wydana zgodnie z określonymi w Statucie Polskiej Komisji Akredytacyjnej warunkami przyznawania ocen uwzględniającymi stopień spełnienia kryteriów odnoszących się do koncepcji rozwoju (ocena „wyróżniająco”), celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji (ocena „wyróżniająco”), programu studiów (ocena „wyróżniająco”), zasobów kadrowych (ocena „wyróżniająco”), infrastruktury dydaktycznej (ocena „wyróżniająco”), prowadzenia badań naukowych (ocena „w pełni”), systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się (ocena „wyróżniająco”) oraz wewnętrznego systemu zapewnienia jakości (ocena „wyróżniająco”). Wysoki poziom jakości kształcenia prowadzonego na kierunku „geodezja i kartografia” uzasadnia wydanie oceny wyróżniającej.
Geodezja i kartografia - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Absolwent wykazuje znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.
Geodezja
Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.
Kartografia
Kartografia – dziedzina nauki o mapach (w tym o atlasach, globusach, modelach plastycznych – mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map.
Polityka Prywatności