Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Budownictwo

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwenci I stopnia studiów na kierunku Budownictwo są przygotowani do:
- podjęcia pracy w branży budowlanej w kraju i za granicą
- podjęcia pracy zawodowej w biurze projektowym - działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w wykonawstwie i nadzorze budowlanym
- współdziałania w pracy ze specjalistami z innych dziedzin technicznych,
- ubiegania się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- prowadzenia własnej działalności gospodarczej, szczególnie w dziedzinie budownictwa - pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej
- podnoszenia kompetencji zawodowych, w tym podjęcia studiów II stopnia

Ocena programowa PKA

Data: 2015-06-25
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej spełnia wymagania programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, kadrowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku budownictwo studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Przyjęte przez Komisję kryteria jakościowe: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia zostały ocenione „w pełni”. Natomiast kryteria: infrastruktura dydaktyczna oraz prowadzenie badań naukowych uzyskały ocenę „wyróżniająco”.
Budownictwo - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną. Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w: przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych.

Studia w Polsce
uwm_220_pl.gif

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif