Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Budownictwo

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.p.lodz.pl
Absolwenci I stopnia studiów na kierunku Budownictwo są przygotowani do:
- podjęcia pracy w branży budowlanej w kraju i za granicą
- podjęcia pracy zawodowej w biurze projektowym - działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w wykonawstwie i nadzorze budowlanym
- współdziałania w pracy ze specjalistami z innych dziedzin technicznych,
- ubiegania się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- prowadzenia własnej działalności gospodarczej, szczególnie w dziedzinie budownictwa - pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej
- podnoszenia kompetencji zawodowych, w tym podjęcia studiów II stopnia

Ocena programowa PKA

Data: 2015-06-25
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej spełnia wymagania programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, kadrowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku budownictwo studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Przyjęte przez Komisję kryteria jakościowe: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia zostały ocenione „w pełni”. Natomiast kryteria: infrastruktura dydaktyczna oraz prowadzenie badań naukowych uzyskały ocenę „wyróżniająco”.
Budownictwo - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną. Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w: przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych.
Budownictwo
Budownictwo – dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:

Studia w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif

Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności