Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Architektura

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwenci kierunku Architektura są przygotowani do:
  • podjęcia pracy w branży budowlanej i architektonicznej w kraju i za granicą
  • podjęcia pracy zawodowej w biurze architektonicznym
  • działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego
  • działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w wykonawstwie i nadzorze budowlanym
  • działalności zawodowej w dziedzinie architektury wnętrz
  • współdziałania w pracy ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych, humanistycznych i artystycznych
  • ubiegania się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie, w specjalności architektonicznej
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, szczególnie w dziedzinie architektury i budownictwa
  • pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej
  • podnoszenia kompetencji zawodowych, w tym podjęcia studiów II stopnia

Ocena programowa PKA

Data: 2017-11-23
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „architektura” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia spełnia kryteria jakościowe oceny programowej w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”.
Architektura
Architektura (łac. architectura, od architector – buduję) – ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, trwale związanych z określonym punktem powierzchni Ziemi służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych jak i społecznych.
Architektura
Architektura polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna.
Autor: Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć
Architektura
Sam Bóg był w okresie gotyku przedstawiany w sztuce i w literaturze z cyrklem w dłoni, jako Stwórca, który stwarza wszechświat według praw geometrii. Architektura staje się nauką – w sensie nadawanym temu słowu przez Augustyna – dopiero dzięki stosowaniu tych właśni praw. Podporządkowując się geometrii, średniowieczny architekt sądził, że naśladuje dzieło swego boskiego Mistrza.
Autor: Otto von Simson, Katedra gotycka – jej narodziny i znaczenie, wyd. 1956, tłum. Anna Palińska
Architektura
Architektura, jak każda sztuka, jest najdoskonalszym zwierciadłem, w którym odbijała się epoka tworząca ją, i z szczątków jej nawet można łatwo odgadnąć stopień materialnej i moralnej kultury tych, którzy ją do życia powołali, choć sami od wieków do snu wiecznego się pokładli. Stąd płynie wielkie znaczenie, jakie ma znajomość dziejów stylów dla każdego kulturalnego człowieka; stanowi ona jeden z kluczy zrozumienia dzisiejszej cywilizacji i minionych cywilizacji.
Autor: Stanisław Noakowski, O stylach w architekturze (1926)

Studia w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności