Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Geofizyka

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Geofizyka bada i opisuje procesy i zjawiska zachodzące w Ziemi wykorzystując naturalne ziemskie pola, np. pole siły ciężkości - grawitację, magnetyczne pole Ziemi, cieplne pole Ziemi, czy naturalną sejsmiczność (trzęsienia Ziemi). Wykorzystujemy także pola wzbudzone, np. sejsmika jest metodą, która rejestruje odpowiedź Ziemi (ośrodka skalnego) na sztucznie wzbudzone drgania sprężyste. Aby studiować geofizykę z sukcesem i przyjemnością, trzeba przyjąć, że jest to bardzo różnorodna dyscyplina, w której zarówno osoba zainteresowana technikami informatycznymi, jak i student pasjonujący się geologią znajdzie dla siebie miejsce. Jednych pociągną zajęcia o charakterze praktycznym - ćwiczenia terenowe z metod geofizycznych, poznanie i stosowanie aparatur pomiarowych, ale także praktyki z geologii i kartografii. Inni będą czerpali zadowolenie z prac laboratoryjnych - petrofizycznych, prowadzonych na próbkach skał. Jeszcze inni będą się pasjonować technikami obróbki dużych zbiorów danych - przetwarzaniem sejsmicznym. Wielu odnajdzie się w geologicznej interpretacji pomiarów geofizycznych, część studentów będzie specjalizować się w zarządzaniu pracami geofizycznymi, ich organizacji i aspektach ekonomicznych. Niektórzy odkryją w sobie zdolności menadżerskie, inni pasje naukowe. Każdy znajdzie swój obszar zainteresowań.

Dodatkowe informacje

Geofizyka
Geofizyka – dyscyplina w dziedzinie nauk o Ziemi, w której bada się Ziemię jako planetę metodami naukowymi używanymi w fizyce. Obecnie często tym terminem określa się też badania innych planet podobnymi metodami.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201444
rok 201559
rok 201642
Liczba absolwentów
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201481,8%
absolwenci z roku 201569,5%
absolwenci z roku 201697,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201477,3%70,5%
absolwenci z roku 201561,0%39,0%
absolwenci z roku 201695,2%2,4%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,0%0,0%0,0%
w II roku4,7%3,0%
w III roku9,3%
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,000,000,00
w II roku0,710,40
w III roku1,48
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201422,4222,94
absolwenci z roku 201518,8318,74
absolwenci z roku 201613,8613,62
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201418,2%15,9%0,0%
abs. z roku 201511,9%10,2%0,0%
abs. z roku 20169,5%9,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca7,2%6,9%5,0%
umowa o pracę6,4%5,1%5,0%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 130 zł1 544 zł1 707 zł
w II roku2 228 zł2 397 zł
w III roku2 900 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 625 zł1 858 zł1 707 zł
w II roku2 762 zł2 873 zł
w III roku3 455 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,600,440,48
w II roku0,580,60
w III roku0,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności