Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Teleinformatyka

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2018-10-25
inne oceny

Teleinformatyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki i techniki, łączącą osiągnięcia informatyki z osiągnięciami telekomunikacji i stanowi podstawę dla sektora IT (Information Technology). Teleinformatyka jest w tej chwili jednym z podstawowych czynników gospodarczego i społecznego rozwoju każdego kraju.

Wszelkiego rodzaju informacje - zdjęcia, dźwięki, filmy czy tekst - są przechowywane i przesyłane w formie cyfrowej. Dzięki powszechności telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer i w końcu komputerów możemy być aktywnym i inteligentnym konsumentem i twórcą w świecie cyfrowych mediów. Narzędzia i systemy, które to umożliwiają, są właśnie domeną teleinformatyki. Ale nie tylko, bo przecież rozwiązania teleinformatyczne zapewniają bezpieczeństwo naszych informacji w cyfrowym świecie, co więcej - dbają o nasze osobiste bezpieczeństwo w świecie rzeczywistym. Teleinformatyka zajmuje się również rozwojem systemów wspomagających nas w życiu codziennym, takich jak transport, e-administracja, e-bankowość czy elektroniczna wymiana dokumentów.

Rozwój teleinformatyki nie byłby możliwy bez rozwoju sieci telekomunikacyjnych i sieci komputerowych, choć dzisiaj granice między nimi systematycznie się zacierają. Sieci lokalne i abonenckie - przewodowe, światłowodowe i radiowe - pozwalają nam praktycznie zawsze, wszędzie i przy użyciu rozmaitych urządzeń korzystać z zasobów sieci Internet, która dzisiaj świadczy usługi triple play (Internet, telefon, telewizja). Efektywne przesyłanie informacji w sieci Internet nie byłoby możliwe bez rozwoju sieci światłowodowych, oplatających cały kraj i łączących Polskę ze światem zewnętrznym.

Dodatkowe informacje

Teleinformatyka
Teleinformatyka, technologie informacyjne i komunikacyjne, także ICT (akronim od ang. information and communication technologies) – pojęcie obejmujące technologie przetwarzające, gromadzące lub przesyłające informacje w formie elektronicznej.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Teleinformatyka - AGH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201657
Liczba absolwentów
AGH, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Teleinformatyka - AGH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201693,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Teleinformatyka - AGH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201689,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AGH, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Teleinformatyka - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2016
w I roku po uzyskaniu dyplomu0,0%
w II roku po uzyskaniu dyplomu
w III roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Teleinformatyka - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2016
w I roku0,00
w II roku
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Teleinformatyka - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20166,648,05
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Teleinformatyka - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamozatrudnienie
absolwenci z roku 201656,1%47,4%1,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Teleinformatyka - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2016
jakakolwiek praca34,1%
umowa o pracę29,5%
samozatrudnienie1,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Teleinformatyka - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2016
w I roku3 765 zł
w II roku
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Teleinformatyka - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2016
w I roku4 192 zł
w II roku
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Teleinformatyka - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2016
w I roku0,93
w II roku
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności