Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Informatyka i ekonometria

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Informatyka i Ekonometria będzie: dysponować podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, znać metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej, umieć podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych, posiadać wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej - w szczególności projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty w szeroko pojętej działalności gospodarczej, w instytucjach publicznych i samorządowych lub podjęcia pracy w jednostkach badawczych, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. Posiadać będzie umiejętności niezbędne do zakładania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa i do wykonywania prac zleconych przez zarząd przedsiębiorstwa lub instytucji, w której będzie zatrudniony. 

Ze względu na specyfikę uczelni absolwent Wydziału Zarządzania powinien posiadać szczególną wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania związanych z zarządzaniem produkcją i logistyką, zarządzaniem finansami, marketingiem oraz organizacją zespołów ludzkich w przedsiębiorstwach produkcyjnych. 

Absolwent studiów powinien znać język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, matematyki stosowanej oraz informatyki. Absolwent powinien posiadać świadomość odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z wykonywaniem szeroko rozumianego zawodu ekonomisty. 

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Ocena programowa PKA

Data: 2012-09-06
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „informatyka i ekonometria” studiów pierwszego stopnia. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym.
Informatyka i ekonometria - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów; znać metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej; umieć podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych; posiadać wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej – w szczególności projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Absolwent jest przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych.
Informatyka
Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
Informatyka
Gdyby budowniczowie budowali swoje budynki, tak jak programiści piszą swoje programy, to pojawienie się pierwszego dzięcioła doprowadziło by do upadku cywilizacji.
Zobacz też: prawo Murphy'ego
Informatyka
Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.
Autor: Masuda Yoneji, Computopia
Informatyka
Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami.
Autor: Edsger Dijkstra
Polityka Prywatności