Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Inżynieria środowiska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Misja Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie zakłada kształcenie studentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; innymi słowy na kierunkach, które są niezbędne do dalszego prawidłowego rozwoju kraju i Europy. Do takich kierunków zalicza się Inżynieria Środowiska. Zgodnie ze strategią rozwoju AGH, jednym z zadań w zakresie kształcenia jest unowocześnianie oferty edukacyjnej na kierunku studiów Inżynieria Środowiska, miedzy innymi w celu zwiększenia ilości absolwentów tego kierunku. Wraz z utrzymującą się presją na środowisko naturalne, zarówno kraju jak i w innych krajach, systematycznie narasta potrzeba kształcenia nowych kadr absolwentów w zakresie kierunku Inżynieria środowiska. Ta dziedzina nauk technicznych zajmuje się między innymi, przedsięwzięciami inżynierskimi dążącymi do zachowania dobrego stanu środowiska naturalnego i wykorzystywania go w sposób zrównoważony w celu zachowania jego możliwości naturalnego samooczyszczania. Natomiast w przypadku środowiska zdegradowanego Inżynieria środowiska zajmuje się przedsięwzięciami zmierzającymi do jego rekultywacji i rewitalizacji.

Ocena programowa PKA

Data: 2009-10-08
Ocena: pozytywna
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria środowiska
Inżynieria środowiska – jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania a w przypadku dewastacji środowiska (np. w wyniku katastrof, zbyt intensywnej działalności gospodarczej, awarii) zmierzające do przywrócenia tej równowagi.
Polityka Prywatności