Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2018-03-08
inne oceny
Studia prowadzone na kierunku Informatyka Stosowana oferują studentom nie tylko zdobycie wiedzy i wykształcenia technicznego, ale dają również możliwość wyrobienia u nich zdolności logicznego, konstruktywnego i asertywnego myślenia oraz zaszczepiają w nich ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom, absolwenci tego kierunku nie będą mieli problemów z odnalezieniem się na rynku pracy znajdując zatrudnienie głównie w szybko rozwijającym się sektorze informatycznym przyczyniając się tym samym do wzrostu potencjału gospodarczego zarówno regionu małopolski jak i całego kraju zgodne z założeniami misji AGH. Dostosowanie programu studiów na kierunku Informatyka Stosowana do wymagań stawianych w Krajowych Ramach Kwalifikacji (KRK) spowodowało, że kierunek ten bardzo dobrze wpisuje się w Strategię Rozwoju Uczelni (w szczególności w kategorii Kształcenie). Zgodnie z wymaganiami Procesu Bolońskiego studia na tym kierunku prowadzone są w modelu dwustopniowym, a studenci oceniani są przy użyciu jednolitego systemu punktowego rozliczenia postępów (ECTS). Zapewniona została w ten sposób pozioma mobilność studentów (możliwość realizacji części programu studiów na innych uczelniach). Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana, po ukończeniu 1 stopnia studiów mogą kontynuować kształcenie na innym kierunku lub na innej uczelni (mobilność pionowa). W ramach ustawicznego podnoszenia jakości kształcenia, plan i program studiów jest na bieżąco koordynowany z innymi wydziałami AGH prowadzącymi ten sam kierunek studiów. Informacje o treściach i formie prowadzonych zajęć w ramach kierunku zamieszczone są w Internecie i na bieżąco aktualizowane. Kierunek Informatyka Stosowana wiąże się również z kategorią poszerzanie oferty edukacyjnej zawartej w strategii rozwoju uczelni. W związku z rozwojem nowych technologii informatycznych na etapie tworzenia programu studiów nawiązana została współpraca z firmami z branży informatycznej w celu dostosowania programu kształcenia do aktualnych wymagań rynku pracy.

Dodatkowe informacje

Informatyka
Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
Informatyka
Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.
Autor: Masuda Yoneji, Computopia
Informatyka
Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami.
Autor: Edsger Dijkstra
Informatyka
Gdyby budowniczowie budowali swoje budynki, tak jak programiści piszą swoje programy, to pojawienie się pierwszego dzięcioła doprowadziło by do upadku cywilizacji.
Zobacz też: prawo Murphy'ego

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) - AGH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201459
rok 201567
rok 201660
Liczba absolwentów
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) - AGH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201472,9%
absolwenci z roku 201553,7%
absolwenci z roku 201686,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) - AGH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201469,5%54,2%
absolwenci z roku 201549,3%32,8%
absolwenci z roku 201683,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku po uzyskaniu dyplomu1,3%1,0%0,4%
w II roku po uzyskaniu dyplomu0,7%0,7%
w III roku po uzyskaniu dyplomu0,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,140,080,06
w II roku0,080,11
w III roku0,16
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,1812,38
absolwenci z roku 201511,9411,44
absolwenci z roku 20166,196,96
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamozatrudnienie
absolwenci z roku 201449,2%40,7%3,4%
absolwenci z roku 201543,3%41,8%1,5%
absolwenci z roku 201640,0%30,0%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
jakakolwiek praca33,6%32,1%29,6%
umowa o pracę28,7%29,0%22,6%
samozatrudnienie2,3%0,5%8,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku4 391 zł4 643 zł3 768 zł
w II roku5 610 zł5 242 zł
w III roku6 254 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku4 765 zł4 643 zł4 007 zł
w II roku5 549 zł5 714 zł
w III roku6 352 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1,141,190,96
w II roku1,421,34
w III roku1,55
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
AGH, Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności