Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Automatyka i robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka jest przygotowanie inżyniera do pracy we wszystkich obszarach gospodarki i życia codziennego, w których są stosowane systemy sterowania, regulacji i nadzoru. W tym zakresie kształcenie na kierunku Automatyka i Robotyka jest w pełni spójne z misją AGH, która służy nauce, gospodarce i społeczeństwu przez kształcenie i wychowywanie studentów. Priorytetem strategii rozwoju AGH w obszarze kształcenia jest troska o utrzymanie procesu kształcenia na najwyższym poziomie oraz przygotowywanie absolwentów do procesu kształcenia przez całe życie. W tym zakresie władze.

Wydziału EAIiE oraz kierownictwo Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej dbają o uwzględnienie w planach i programach studiów najnowszych osiągnięć nauki i techniki, ciągłe unowocześnianie laboratoriów i metod dydaktycznych, rozszerzanie oferty kształcenia w językach obcych, zwiększanie międzynarodowej wymiany studenckiej oraz rozszerzanie współpracy z przemysłem i podmiotami gospodarczymi.

Ocena programowa PKA

Data: 2014-04-17
Ocena: wyróżniająca
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, prowadząc kształcenie na kierunku „automatyka i robotyka”, spełnia w stopniu wyróżniającym większość kryteriów jakościowych. Spośród przyjętych kryteriów na ocenę „wyróżniająco” zostały ocenione: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. Natomiast pozostałe kryteria, tj. prowadzenie badań naukowych i system wsparcia studentów w procesie uczenia się uzyskały ocenę „w pełni”.

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny wyróżniającej.
Automatyka
Automatyka (ang. automatic control lub control engineering) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
Robotyka
Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.
Polityka Prywatności