Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2013-06-20
inne oceny
Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka posiadają wiedzę z zakresu regulacji automatycznej, robotyki i informatyki. Potrafią wykorzystywać komputer i oprogramowanie wspomagające prace inżynierskie. Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w każdej dziedzinie przemysłu. Mogą oni pracować w utrzymaniu ruchu maszyn i urządzeń automatyki oraz projektować i wytwarzać zarówno indywidualne maszyny i układy automatyki, jak i zautomatyzowane linie produkcyjne. Dobre przygotowanie zawodowe oraz informatyczne, a także umiejętność posługiwania się komputerem, pozwalają im na pracę w różnorodnych zespołach lub też na prowadzenie własnej firmy.

Przykłady zawodów

Zajmuje się twórczą pracą inżynierską oraz pracą badawczą w zakresie projektowania robotów i manipulatorów lub projektowania układów sterowania robotami, układów sensorycznych i robotów ze sztuczną inteligencją oraz napędów elektrycznych, współpracując z innymi specjalistami oraz wykorzystując odpowiednie komputerowe programy symulacyjne.
Odpowiada za realizację projektów w zakresie systemów elektrycznych i automatyki;
projektuje instalacje elektryczne;
zajmuje się audytami i kontrolą stanu faktycznego systemów automatyki przemysłowej oraz rozwiązywaniem pojawiających się problemów technicznych.

Dodatkowe informacje

Automatyka
Automatyka (ang. automatic control lub control engineering) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
Robotyka
Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014137
rok 2015123
rok 2016141
Liczba absolwentów
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201489,8%
absolwenci z roku 201569,1%
absolwenci z roku 201690,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201487,6%73,7%
absolwenci z roku 201568,3%52,8%
absolwenci z roku 201689,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,1%0,3%1,0%
w II roku1,6%1,4%
w III roku2,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,020,010,10
w II roku0,160,14
w III roku0,32
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,3516,07
absolwenci z roku 201514,4715,22
absolwenci z roku 201611,3112,28
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201435,0%27,7%5,1%
abs. z roku 201532,5%29,3%2,4%
abs. z roku 201631,2%26,3%2,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca22,7%22,7%20,4%
umowa o pracę17,7%20,3%17,7%
samo­zatrudnienie3,0%1,8%1,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 876 zł3 019 zł2 795 zł
w II roku3 523 zł3 430 zł
w III roku4 624 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 937 zł3 047 zł3 245 zł
w II roku3 697 zł3 584 zł
w III roku4 780 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,790,810,70
w II roku0,940,89
w III roku1,20
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności