Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Rewitalizacja terenów zdegradowanych

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

  • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarach budownictwo, inżynieria środowiska i górnictwo,
  • przyczyn i skutków degradacji środowiska, z uwzględnieniem działalności wydobywczej,
  • metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji,
  • podstawowych zasad projektowania w skali urbanistycznej,
  • formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych,
  • metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów podziemnych oraz adaptacji dla współczesnych funkcji,
  • budownictwa, z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań w architekturze,
  • narzędzi ekonomiczno-finansowych oraz zarządzania i marketingu procesem rewitalizacji,
  • społecznych aspektów rewitalizacji.

Dodatkowe informacje

Rewitalizacja
Rewitalizacja (łac. re-+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie), ang. revitalization, urban renewal, urban redevelopment, gentrification – zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie wyodrębnionego obszaru gminy będącego w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Niektóre programy rewitalizacyjne nakierowane są na ożywienie zdegradowanych obszarów miast które utraciły swoją pierwotną funkcję, np. poprzemysłowych; celem wówczas jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.
Polityka Prywatności